Södertäljes historia

Södertälje omnämns redan hos Adam av Bremen omkring 1070. Gravfynd från 1000-talet har gjorts, men bebyggelsekontinuiteten från vikinga- och medeltid är osäker. Stadsprivilegier kan beläggas först under 1300-talet (senast 1386, då bl.a. stadsrätt omnämns). Södertäljes första storhetstid inföll under decennierna kring 1600, då Karl IX gynnade stadens utrikeshandel. Redan 1636 fick dock Södertälje seglationsförbud, och utvecklingen vände - invånarantalet på 1700-talet var ca 800. Staden fick sitt nuvarande namn då Norrtälje grundades 1622.

Efter att Södertälje kanal öppnats 1819 och järnväg dragits fram sökte sig många industrier till Södertälje, som från 1800-talets mitt hört till Sveriges till mest expansiva städer. Bland fabrikerna märks bl a exportföretag som Scania Vabis och Astra. Kriserna under mellankrigstiden slog hårt mot Södertälje liksom mot andra mälarstäder. Svårigheterna övervanns dock snart och Södertälje har bevarat sin industriella prägel, men har samtidigt utvecklats starkt som serviceort.