Trollhättans historia

Kvarndrift kan beläggas från 1400-talets början, men före vattenkraftverkets tid handlade det främst om sädesmalning och sågdrift i liten skala. De planer på en vattenled förbi Trollhättan som lanserats av Gustav Vasa återupptogs under Karl XII, men flera dröjsmål gjorde att Trollhätte kanal kunde öppnas först 1800. Då hade Trollhättan vuxit till en mindre tätort i kanalbyggets hägn.

Efter kanalens öppnande ökade folkmängden. Trollhättan erhöll ökad stimulans genom Göta kanals färdigställande 1822-1832, och vid mitten av seklet hade det tätortsprägel med ca 2000 invånare. Den industriella utveckling som nu inleddes gynnades ytterligare genom tillkomsten av Bergslagsbanan 1879 och Trollhätte kraftverk, av vilket en första utbyggnad färdigställdes 1910.

Trollhättan erhöll stadsrättigheter 1916; invånarantalet var då ca 14000. Det moderna Trollhättan har främst präglats av sina industrier; 50-70 % av stadens befolkning har varit industriellt verksam. Främst märks metall- och verkstadsindustri, vilka utgjort basen för Trollhättans starka expansion under efterkrigstiden.