Trosas historia

Namnet Trosa förekommer från ca 1280, men staden, då belägen i en rik järnåldersbygd ca 7 km norr om nuvarande Trosa, kan beläggas först från 1383. Såväl inlandet som östersjökusten kunde nås via den då segelbara Trosaån.

Agrar produktion bildade den ekonomiska basen för Trosas omland, men staden kan också ha gynnats av järnhanteringens framväxt. Landhöjning med åtföljande uppgrundning av havsförbindelsen medförde dock att Trosa under 1500-talet upphörde som stad. Staden återuppstod på sin nuvarande plats vid 1600-talets början (stadsprivilegier 1610). Fiske blev en huvudnäring, som på 1770-talet sysselsatte ett hundratal av stadens ca 500 invånare.

Trosa har förblivit en av Sveriges minsta städer. Näringslivet har dominerats av småindustri, hantverk, handel och serviceföretag.