Kommunerna 1955: Ärla landskommun,

Ärla kommun består efterkommunsammanslagningen 1952 av Ärla och Stenkvista socknar. Kommunen har nu 3107 innevånare och har en areal av 18148 hektar av vilka 5672 hektar utgör åker. Kommunens förvaltning är centraliserad
från och med 1952 och förvaltningen är placerad i kommunalkontor där kommunalkamrerare och erforderlig personal finnes anställd. Kommunens förvaltningsbyggnad är en ombyggd bostadsfastighet.

Ärla kommunalkontor

Ärla kommunalkontor.

Kommunens skatteunderlag utgör 77.197:- skattekronor vilket utgör 24:84 kr per person. Den kommunala utdebiteringen hålles vid 7:65 kr per skattekrona. Inom kommunen finnes tre tätorter s.k. stationssamhällen å järnvägen Stockholm - Eskilstuna. Den största tätorten Ärla bebos av c:a 900 innevånare. Hällberga samhälle har c:a 300 innevånare samt Eklångens samhälle c:a 100 innevånare.
Modernäringen är jordbruk och utanför tätorterna ligga ett hundratal större och mindre jordbruk. Genom den fortgående rationaliseringen har jordbruksbefolkningen dock minskat varför även kommunens totala befolkning minskat med c:a 150 personer under de senaste tre åren.

Ärla stationssamhälle

Vy över Ärla stationssamhälle.

Ärla Hällberga samhälle

Hällberga samhälle.

Inom tätorterna har befolkningen sin huvudsakliga sysselsättning förlagd till Eskilstuna stad. De flesta äro anställda inom metallindustrin och byggnadsverksamheten. Detta medför att kommunen ekonomiskt sett är mycket beroende av konjunkturerna inom nämnda näringsgrenar. Emellertid har ansträngningar gjorts för att skapa småindustri inom kommunens hank och stör. Detta har om även i blygsam omfattning givit till resultat att en och annan småföretagare slagit sig ner inom kommunen. Ett sågverk tillhör de äldre industrierna i övrigt finnes ett par metallgjuterier och ett cementgjuteri samt en del mindre verkstäder av växlande art. Jordbruk och skogsbruk äro dock de dominerande sysselsättningarna inom kommunens ram.

Ärla jordbruk traktor

Jordbruket har rationaliserats.

Ärla sågverk

Sågverket i Ärla tillhör traktens äldre industrier.

Ärla cementgjuteri interiör

Intriör från Ärla cementgjuteri.

Kommunen har icke ännu börjat med bostadsbebyggelse i egen regi utan bostäder bygges i första hand av egnahemsbyggare. Inom tätorterna uppföres egnahem. Ett pensionärshem har dock uppförts av kommunen. Ålderdomshemmen i kommunen äro gamla och nedslitna varför man planerar byggandet av ett helt nytt hem. Även
skolväsendet har måst förnyas med bl.a. nya skolhus och sålunda har 1953 ett nytt
skolhus uppförts i Hamra. En centralskola är planerad och kommer inom de närmaste åren att påbörjas.

Ärla pensionärshem

Pensionärshemmet.

Ärla Hamra ålderdomshem

Ålderdomshemmet i Hamra.

Ärla Hamra skola

Nya skolan i Hamra.

Kommunen har inga planer på någon utveckling mot storstad eller dylikt utan kämpar blott för att om möjligt bevara sin egenhet och att få behålla sin befolkning. Några speciella förutsättningar utöver sitt grannskap
till Eskilstuna finnes ej, men traktens naturliga skönhet i hjärtat av Sverige gör dock att folk vill leva och bo i Ärla kommun, som våra förfäder gjort i månghundrade är.

Ärla Sotsjön

Vy från Sotsjön.