Kommunerna 1955: Bergs landskommun

Berg rubrik

Bergs kommun i södra Jämtland är belägen vid Storsjöns sydligaste del, Bergsviken. Folkmängden, som vid 1800-talets början var cirka 80O personer, utgjorde vid årsskiftet 1954-1955 3153 personer. Dessförinnan har kommunen vid rikets indelning i s.k. storkommuner fråntagits 149 personer (jämte c:a en femtedel av arealen, huvudsakligen skogsmark).
Naturen är vacker med utsikt över Storsjön, sjön Näckten m.fl. vatten och, på något högre ställen, över Oviksfjällens långa kedja. Bergsnaturen får sin särskilda karaktär genom det mitt i bebyggelsen liggande Hoverberget, 548 m. ö.h., 256 m ö. Storsjön och bortåt en mil i omkrets vid foten. Från detta fristående berg, som på toppen har utsiktstorn, har man en vidsträckt utsyn åt alla håll. Grottan inuti berget är en turistattraktion, 81 m lång, 10 m bred och 25 m hög.
Kommunens näringar är i huvudsak jord- och skogsbruk.
Kommunen är själv ägare till 3356 hektar skogsmark. Av industriella anläggningar finns inte mycket, ett större mejeri,
sju mindre sågverk med hyvlar, fem dito snickeriverkstäder med maskinutrustning, en liten mekanisk verkstad, två bilverkstäder m.m. Kommunen har provinsialläkare, distriktsveterinär, folktandvårdspoliklinik, förlossningsavdelning, ålderdomshem, tingshus, arbetsförmedling, kommunal realskola och sju folkskolor. Affärer av olika slag, pensionat och samlingslokaler finnas.
För kommunens och befolkningens behov av penningtransaktioner finnas en jordbrukskassa jämte avdelningskontor av Svenska Handelsbanken och Jämtlands läns Sparbank.

Vägnätet är rätt väl utbyggt och kommunikationerna ombesörjes förutom av Inlandsbanan genom busslinjer åt olika håll jämte trafikbilar.
Kommunen har centraliserad medelsförvaltning sedan den
1 januari 1948 med kommunalkontor i Svenstavik. Socknens
kyrka och församlingshem äro vackert belägna i Bergsbyn, Hoverberg. Den borgerliga kommunen har varit ansluten till Landskommunernas Förbunds revisionsavdelning från och med 1944, den kyrkliga från och med 1954. Kommunalfullmäktige
har 25 ledamöter, kyrkofullmäktige 20. Skattekronornaa antal år 1954 utgöra 52.717:66. Senast fastställda utdebiteringen är: Kommunen 10:27, församlingen 1:20, pastoratet 0:50, tingshusbyggnadsskyldiga 0:03 och landstinget 4:--.
Vad i övrigt kan sägas om Bergs kommun är, att den efter bästa förmåga söker följa med i utvecklingen på det sätt,
som enligt de styrandes uppfattning lämpligast kan tjäna det helas bästa.

Berg Hoverberget

Hoverberget från Skanderåsen

Berg klinik Svenstavik

Klinikbyggnad i Svenstavik (Tandklinik, förlossningsavd., arbetsförmedl., kommunalkontor, m.m.)