Kommunerna 1955: Emmaboda köping

Emmaboda vapen

Emmaboda flygfoto

Flygfoto över Emmaboda

Emmaboda,som blev köping är 1930, är beläget å järnvägslinjerna Växjö-Karlskrona och Emmaboda-Kalmar. Avståndet till de tre städerna är 58 km. Köpingsbildningen skedde genom utbrytning från Vissefjärda kommun i Kalmar län. Inkorporeringar har därefter skett från Algutsboda och Långasjö kommuner i Kronobergs län. Denna treenighet har på ett välfunnet sätt kommit till uttryck i köpingens vapen, där det blå korset symboliserar järnvägarna från de tre städerna och de tre gula fälten kommunerna, som bildat underlag för köpingskommunen. Armborstet är hämtat från Södra Möre häradsvapen, inom vilket härad köpingen är belägen.
Befolkningen, som har sin huvudsakliga sysselsättning inom handel,
hantverk och industri, var vid köpingsbildningen 1025 och vid senaste årsskiftet 2640.
År 1938 uppfördes köpingens kommunalhus, i vilket är inrymt lokaler för kommunalkontor, poliskontor, brandstation och tandpoliklinik jämte bostäder. Medelsförvaltningen centraliserades år 1939, då köpingen också förvärvade ett privatägt elektricitetsverk. Lokaler för folkskola och kommunal mellanskola uppfördes år 1933. Ny folkskola med undervisnings- och skolmåltidslokaler m.m. har uppförts år 1953. Ålderdomshemmet, Bjurbäcksgården, med 21 vårdplatser byggdes år 1949 och var ett av de första som planerades enligt den nya lagen om ålderdomshem.
De första avloppsledningarna påbörjades redan år 1933 och har arbetet därmed sedan fortsatt så att ledningarna vid senaste årsskiftet hade
en längd av cirka 13200 meter. Vattenledningsarbetena kunde däremot, på grund av svårigheten att finna lämpligt grundvatten på rimligt avstånd
från köpingen, icke påbörjas förrän år 1948, men har sedan forcerats så att ledningarna för närvarande har en längd av cirka 16000 meter och tillgodoser behovet för omkring 80 % av fastigheterna.
Köpingen bildar pastorat tillsammans med Vissefjärda och blev egen församling år 1939. Kyrka, begravningsplats och prästgård anskaffades under åren 1940-1941.
Ett flertal industri- och hantverksföretag finnes inom köpingen, varav de mest framträdande inom glas-, sten- och möbelbranchen. Sysselsättningen är god och affärslivet blomstrar, varför en fortsatt framgångsrik utveckling torde kunna förväntas.

Emmaboda kommunalkontor

Kommunalkontor

Emmaboda Bjurbäcksgården

Emmaboda. Bjurbäcksgården.

Emmaboda prästgården

Prästgården