Kommunerna 1955: Havdhems landskommun

Omfattar socknarna Eke, Grötlingbo, Hablingbo, Havdhem, Näs och Silte. Gränsar i norr till Hemse och Klintehamn, i söder till Hoburg och i öster och väster till havet. Havdhems stationssamhälle med mejeri, järnvägsstation, banker, serveringar, handelsaffärer och verkstäderär kommunens huvudort.
Innevånareantalet är år 1955 2630.

Havdhem Botvards gård

Jordbruket, som är huvudnäringen bedrives i intensiv växtföljd. I växtföljden ingår, förutom de vanliga växtslagen, även olje- och foderväxter, sockerbetor, trädgårdsprodukter och hampa.

Havdhem tegelbruk

Gotlands enda tegelbruk är förlagt till Havdhem. Tillverkningen, tak- och murtegel samt dräneringsrör, täcker den större delen av förbrukningen på ön.

Havdhem folkskola

Undervisningen meddelas i 7-årig folkskola till 340 barn i 15 lärareavdelningar. 13 lärarebostäder finnes, vilka liksom skolorna äro nya eller nyrestaurerade.

Havdhem ålderdomshem

För socialvården äger kommunen, tillsammans med Hoburg, ett modernt, nybyggt ålderdomshem om 30 vårdplatser. Ett intensivt ideellt, ekonomiskt, politiskt och idrottsligt föreningsliv bedrives vilket, förutom 3 idrottsplatser har 5 bygdegårdar till sitt förfogande. 3 föreläsningsföreningar äro verksamma inom kommunen.