Kommunerna 1955: Ljusterö landskommun

Ljusterö rubrik

Ljusterö kommun i Stockholms skärgård omfattar ungefär 600 öar och holmar, varav de största, de numera sammanhängande Norra Ljusterö och Södra Ljusterö, utgöra huvuddelen av socknen. Före år 1869 tillhörde Norra Ljusterö jämte en del kringliggande öar Riala socken och Södra Ljusterö tillhörde Värmdö socken.

Ljusterö kyrka

Kyrkan, som ses härbredvid, restaurerades år 1894, då den fick sitt nuvarande utseende med påbyggt torn i stället för den gamla klockstapeln, som då revs.
Befolkningen har tyvärr här liksom i andra landskommuner minskat på grund av storstadens närhet med sina lockanda arbetsmöjligheter och goda förtjänster. Ljusterö har dock fått allt större betydelse såsom sommarvistelse för stockholmsfamiljer. Den bofasta befolkningen utgör omkring 1.200 personer. Sommartid räknar man med att ungefär 10.000 människor vistas här ute. Vi väntar under den närmaste framtiden ytterligare ökning av sommargästernas antal på grund av den under byggnad varande statliga färjförbindelsen, ty Ljusterö har många för stadsbon lockande och värdefulla rekreationsmöjligheter att bjuda på:
Här finns stora skogar med bär och svamp, där man kan möta en ståtlig älg, öppna ljusa hagmarker med blommor och fågelkvitter och skymtande rådjur och sist men inte minst många vikar och sund och stränder med kristallklart vatten och utanför allt detta en paradisisk arkipelag.

FÖRTROENDEMÄN OCH TJÄNsTEMÄN I LJUSTERÖ SOCKEN.
KOMlMUNALFULLMÄKTIGE Harald Lindh
KOMMUNALNÄMND Erik Jansson
KYRKSTÄMMA och KYRKORÅD Ernst Gordon
SKOLSTYRELSE Ernst Gordon
BIBLIOTEKSSTYRELSE Ernst Gordon
FATTIGVÅRDSSTYRELSE Helny Jansson
BARNAVÅRDSNÄMND Helny Jansson
PENSIONSNÄMND Knut Andersson
HEMHJÄLPSNÄMND Wilma Lindh
FAMILJEBIDRAGSNÄMND Alfhild Svensson
HÄLSOVÅRDSNÄMND Erik Jansson
NYKTERHETSNÄMND Helny Jansson
TAXERINGSNÄMND Evert Lönn, kronoombud
BYGGNADSNÄMND Erik Larsson
BRANDSTYRELSE Helmer Ekström
VALNÄMNDER
Gunnar Rundström
Martin Andersson
Viktor Ekroth
ERNST GORDON kyrkoherde
IVAR FREDRIKSSON kyrkvärd
ALICE NYBERG kyrkvärd
HARALD LINDH kantor
HUGO SUNDBERG kyrkvaktmästare
MARGRET SÖDERLUND distriktssköt.
PERCHILD JONSSON barnmorska
ANNA JANSSON förest. vid Åld.domshem
LOLA PERSSON hemsyster
HARALD LINDH folkskollärare
MAJA NILSSON småskollärarinna
VALBORG REHN småskollärarinna
GUNNAR SJÖGREN folkskollärare
BIRGIT SÖDERGREN folkskollärarinna
INGRID ÅSTRAND folkskollärarinna
SVEA JONSSON småskollärarinna
OLOF RENMAR fjärdingsman
TURE WISTEDT brandchef
EVERT SVENSSON revisor
HOLGER PERSSON revisor
ELSA SJÖGREN revisor
MARTIN ANDERSSON skolkassör
GUNNAR SJÖGREN skolsekreterare
HOLGER PERSSON överförmyndare