Kommunerna 1955: Lyckeby landskommun

Lyckeby rubrik akvarell

LYCKEBY KOMMUN har tillkommit genom sammanslagning 1952 av Augerums och Lösens socknar. Antalet innevånare den 1/1 1955 var 5647. Befolkningssiffran för kommunen under de sista årtiondena har varit tämligen konstant, om man bortser från inkorporeringar till Karlskrona stad. Utvecklingen präglas av befolkningsminskning i kommunens norra delar (skogsbygden) med en motsvarande ökning i tätorterna Lyckeby och Torskors. Folkmängden i dessa samhällen utgör för närvarande c:a 2.300 respektive 650. Över hälften av den förvärvsarbetande befolkningen därstädes har sin arbetsplats belägen utom kommunen, huvudsakligen i Karlskrona. Kommunen och framförallt tätorterna Lyckeby och Torskors har således en tydlig karaktär av förort till Karlskrona stad.
Något över 40 % av den yrkesverksamma befolkningen sysselsättes inom industri och hantverk. Motsvarande siffra för jordbruk med binäringar är 27 %. Näringsgrenarna samfärdsel, handel och allmän tjänst sysselsätter vardera mellan c:a 6 och 9 % av befolkningen.

Lyckeby bro

Lyckeby samhälle

Lyckeby Fäjö bro


Jord- och skogsbruket i kommunen består huvudsakligen av små brukningsdelar i norr samt ett antal medelstora gårdar å slättbygden i söder. 85 % av samtliga gårdar har mindre åkerareal än 10 har. I kommunen befintlig industri har med visst undantag koncentrerats till Lyckeby samhälle. Inom industrigrenarna dominerar metall- ochlivsmedelsindustri (c:a 50 respektive 40 % av hela antalet sysselsatta). Ehuru industri och hantverk utgör den största yrkesgruppen har industrialiseringen av kommunen ej nått större omfattning. Detta förhållande torde sammanhänga med konkurrensen från Karlskrona med dess gynnsammare kommunikationstekniska läge. Inom Lyckeby kommuns gränser rymmes en skiftande och vacker natur. Ljus och fager slättbygd i söder med en vacker skärgård samt stora skogar i norr. Den kommunala förvaltningen är centraliserad till kommunalkontor beläget i Lyckeby samhälle. Personalen å detta kontor utgöres av kommunalkamrer, socialvårdsassistent och två biträden. Antalet skattekronor enligt 1954 års taxering utgör 125.665, vilket per innevånare gör 21:93.
I kyrkligt avseende består Lyckeby av tre församlingar, Lösen, Augerum och Flymen, som utgör ett pastorat.

Lyckeby Augerums kyrka