Kommunerna 1955: Ödåkra landskommun

Ödåkra storkommun bildades av de två primärkommunerna Allerum och Fleninge, vilka sedan urminnes tid varit förenade i samma pastorat. Med sina 4000 invånare är storkommunen befolkningsmässigt av normal storlek, men den geografiska utsträckningen, den långsmala figuren från stranden av Öresund till Kristianstad läns gräns vållar en del olägenheter inte minst ur centraliceringssynpunkt. Arealen är cirka 75 kvkm. Jordbruket är helt dominerande med över 6000 hektar åkerjord, men den omväxlande och svagt kuperade terrängen avbrytes av skogsdungar och i Allerumsdelen finns ett sammanhängande skogsområde på cirka 260 hektar där vacker bokskog och blandad lövskog utgör huvudparten. Det är en gammal bygd som varit tidigt odlad, mäktiga bronsåldershögar och forngravar bära vittne om detta. På sandstenshällar vid Djuramåsa i Allerum finns sliprännor vilka avslöja att redan stenåldersfolket där slipat sina primitiva flintverktyg. Många fynd av stenyxor och flintspetsar ha hämtats ur åkerjorden. Kyrkorna äro båda från medeltiden de ursprungliga delarna av långhusen byggda på 11-1200 talen, senare ombyggda och restaurerade till korskyrkor under 17- och 1800 talet. De ursprungliga kyrkorummen ha varit försedda med kalkmålningar av vilka ännu något finnes kvar i sakristian i Allerums kyrka och i vapenhuset i Fleninge kyrka. Kulla Gunnarstorps säteri och dess 54 arrendegårdar dominerar Allerums delens jordbruk under det att jordbrukarna i Fleninge delen utom enstaka undantag äro självägande.
På krönet ovanför den 50 meter höga landborgen vid Öresund ligger Kulla Gunnarstorps slott och Borg det förra byggt på 1860 talet och den senare på 1500 talet.

Ödåkra Kulla Gunnarstorp slott borg

Det privatägda godset har genom tiderna innehavts av en stor mängd adliga ätter sådana som Brahe, Rosencrantz, von Conowen, Sparre, de la Gardie, de Geer, von Platen och slutligen ätten Wachtmeister. Den vackra parken som omfattar 25 hektar är delvis upplåten för allmänheten och besökes sommartid inte bara av bygdens folk utan även av många turister. Huvudgården omfattar cirka 250 hektar åker och lika mycket välskött skog. Norr om Kulla Gunnarstorp ligger Christinelunds Gods som även innehar en del arrendegårdar. Slottet är uppfört under 1800 talets mitt och är omgivet aven synnerligen vacker parkanläggning med Sveriges största odlingar ev rododendron, en sevärdhet under blomningstiden i juni månad. Kronan äger ett antal egendomar inom både Allerum och Fleninge de intressantaste kronoegendomarna äro Hjälmshults Kungsgård och Fleninge Boställe. På båda dessa egendomar äro de ursprungliga delarna av boningshusen ritade av Tessin den yngre, ett faktum som man snart kommer underfund med av de rena linjerna och goda inredningen.

Ödåkra Hjälmshult Bockalängan

På Hjälmshults Kungsgård finns ytterligare ett historiskt minnesmärke i den gamla "Bockalängan" det halmtäckta gamla boningshuset på gården i vilket Magnus Stenbock övernattade under några februaridagar 1710 då slaget vid Hälsingborg rasade och då Skånes öde definitivt beseglades.
Om vi en solig försommardag färdas genom Ödåkra kommun på längden börjar vi vår färd ute vid sundets strand närmare bestämt uppe på landborgen vid Laröd mellan Kulla Gunnarstorp ochSofiero. Här har man en betagande fri utsikt över Öresunds smalaste del, i fonden ser man Hälsingör och Hälsingborg liksom sträckande sig mot varandra med siluetterna av husmassor och de vackra fästningarna Kronborg och Kärnan dominerande bilden.

Ödåkra Laröd Öresund

Strömmen av fartyg av alla nationaliteter, vattnet som ständigt skiftar, det Danska landet som lummigt och grönt höjer sig på andra sidan, gör bilden ständigt levande och storslagen. Under vackra sommardagar bada tusentals människor vid stranden vid Hittarp och Domsten och de gamla fiskelägena, där fisket snart är ett minne blott, få lämna plats för en starkt ökande sommarbebyggelse. Men även en livlig bebyggelse av bostadshus, egna hem, förekommer här, de utmärkta förbindelserna med Hälsingborg närheten till badstrand och traktens naturskönhet lockar alla och envar att bosätta sig här. Ställer man sedan färden österut från skolan vid Kulla Gunnarstorp genom bokskogens ljusgröna lövmassor ut på den bördiga slätten där välskötta och välbyggda gårdar ligga omgivna av vackra trädgårdar kommer man först till Allerums kyrka med Skånsk trappgavel på tornet den stora prästgården, Allerums kyrkby med skolor och sparbank och ålderdomshem.

Ödåkra Allerum kyrka

Ödåkra Allerum prästgård

Vägen går vidare österut förbi Duvestubbe gamla herrgård där för cirka 250 år sedan "Starke Tufve" en mäkta beryktad stark man hade sin boning. Enär han varit gift minst två gånger och hade många barn ingår han som stamfader till de allra flesta nu levande innevånarna i Kullen.

Ödåkra Allerum prästgård 1

Vi äro nu framme vid Ödåkra stationssamhälle på linjen Hälsingborg - Ängelholm. Ödåkra är storkommunens huvudort och har cirka 800 innevånare. I Ödåkra ligger den enda industrin av någon betydelse i kommunen nämnligen AB Vin och Spritcentralens fabrik. Vin- & Spritcentralens anläggnings tillkomst skedde 1896, då som Reymersholms Gamla Spritförädlingsaktiebolag.

Ödåkra Vin- & spritcentralen

Detsamma startade som potatisbränneri och destillationsverk; bränneriet upphörde i och med Spritcentralens övertagande år 1917 av verksamheten, destillationen några år senare. I dag är det tappnings- och distributionsrörelse samt för vissa sorter även blandningscentral. Ödåkra Akvavit är väl känt i såväl söder som i norr av vårt avlånga land, liksom i öst och väst, för övrigt även långt utanför vårt lands gränser. Pesonalstyrkan uppgår till omkring 125 personer och omsättningen av buteljer rör sig omkring flera millioner. I Ödåkra samhälle har vi också kommunens enda järnvägsstation, en placering som blev en produkt av dragkampen mellan ett par av Hälsingborgs stormän på 1800 talet, konsulerna Peter Olsson och Nils Persson. Båda voro födda inom Ödåkra kommun, Olsson å Fleninge Gästgivargård och Persson på en lantgård i Allerum.

Ödåkra samhälle

Likaledes finns i Ödåkra samhälle en av Skånes landsbygds erkänt vackraste idrottsplatser, Toftavellen, anlagd genom kommunens, Spritcentralens och Riksidrottsförbundets medverkan samt idrottsfolkets egen insats. En annan idrottsplats finnes i Allerum också tillkommen genom kommunens medverkan.
Tre km österut från Ödåkra ligger Fleninge idylliska kyrkoby med kyrkan och prästgården något i norr från huvudvägen Allerum - Hyllinge.

Ödåkra Fleninge prästgård
I själva centrum av byn där denna väg korsar rikstrean Hälsingborg - Ängelholm - Göteborg ligger Fleninge Sparbank, kommunalhuset, ålderdomshemmet, Fleninge Gästis och Fleninge Motell.

Ödåkra Fleninge korsväg

Sparbanken började sin verksamhet för nittio år sedan, först tillsammans med kollegan i Allerum; efter något år ville var och en stå på egna ben. Trots kommunsammanslagningen är än i dag var och en av bankerna sin egen.

Ålderdomshemmet tillkom 1912 men är nu färdigt att ersättas, liksom Allerums, med ett nytt för hela kommunen.

Ödåkra Fleninge kommunalhus

Kommunalhuset, där "finansministern" regerar uppfördes 1929 jämte skola och gymnastiksal samt skolkök och folkbad, 1946 tillkom brandstation med moderna toaletter även för skolan. Den kommunala förvaltningen är i dag något annat än när detta kommunalhus uppfördes; årets budget är på 1221247:- kr, i vatten & avlopp har investerats till dags dato över en halv million kr, för närvarande pågår arbeten för 350000:- kr; planering i Domsten av sådana beräknas kosta cirka 600-700000 kr. Sedan återstår ändå hela Allerums kyrkoby samt utbyggnader på annat håll. År 1940 byggdes det första egnahemmet, med statlig och kommunal medverkan; i dag är vi uppe i över 70 talet, så nog är det relativt goda skatteunderlaget, 125000: skattekronor på 4000 invånare, gott att ha.
Fleninge Gästis uppfördes på sin nuvarande plats år 1810, gästgiveriet med skjutshåll upphörde 1920; "skrivaren" var för övrigt den siste hållkarlen på denna plats. Däremot är Gästis i dag fortfarande en mycket renomerad och livligt frekventerad plats för dem som önskar gott bord och trivsam miljö. K.A.K.s Motell är den sista stora skapelsen i "vår by"

Ödåkra Fleninge Motell

en skapelse på tre kvarts millionen, som dock endast är en etapp, en lika stor del planeras så fort den nya riksvägen får sin slutliga sträckning fastställd. Motellet har plats för 72 gäster vilket säkert är behövligt när sommaren riktigt kommer.
Omkring en halv km från korsvägen ligger en, numera sällsynt
väl bevarad och ståtlig väderkvarn, "s.k. mölla". Densamma har väckt berättigat intresse av förbipasserande och när den någon gång är i rörelse på grund av vind är det en intressant påminnelse om äldre tiders möllare. Nuvarande ägaren gör allt för att om möjligt bevara kvarnen, med båda vingarna, till eftervärlden. Skall det helt lyckas måste nog andra hjälpa till.

Ödåkra Fleninge kvarn

Cirka 4 km längre österut slutar vår kommun och så har vi då gjort färden på längden av densamma, cirka 2 mil. En skiftande bygd, vackra sundspartier, härliga skogar präktiga gårdar, slott och herresäten trevliga samhällen, en fruktbar trakt. En historia om stabilt folk kan få avsluta:
För något mer än fyrtiotal år sedan kom till Fleninge församling en komminister, som samlade gubbarna och liksom ville införa lite annan ordning i församlingen. Gubbarna tyckte inte precis om förslaget, en av dem upphävde sin röst och
sa ungefär så här: " Vi e redia kara, vi äger våra gårar, vi sköter våra åliggande och f-n ska ta den som "röcker" oss". Samspelet mellan komministern och gubbarna blev hellre aldrig det bästa.

Ödåkra höjdhoppare