Kommunerna 1955: Ragunda landskommun

Ragunda vapen rubrik

Järn- och stenåldersfynd, som påträffats inom Ragunda, ge vid handen, att människor bott här sedan årtusenden tillbaka. Mycket tidigt började dessa odlingens pionjärer övergå från jägar- och fiskarstadiet till en mera bofast tillvaro som jordbrukarfolk. Dock voro folkmängd, odling och bebyggelse länge ganska ringa. Så t.ex. funnos här år 1600 endast 17 gårdar med 35 brukare.

Ragunda kyrka

Ragunda gamla kyrka troligen uppförd på 1200-talet

År 1796 den 6 juni inträffade så den händelse, som skulle göra bygden vida bekant. Vildhussen lyckades ändra Indalsälvens lopp. Storforsen tystnade, Döda fallet uppstod, Ragundasjön tömdes på sitt vatten och bygden fick ett nytt ansikte.

Ragunda Döda fallet

Döda fallet

På 1800-talet började en ny period i kommunens historia. Då startade Ragunda brunns och kuranstalt sin verksamhet, vilket medförde att kommunens nuvarande huvudort tog form. Under denna tid eller närmare bestämt år 1885 var järnvägen klar att tagas i bruk. På det kommunala området kan nämnas, att redan år 1869 infördes kommunalfullmäktige institutionen.

Ragunda brunnsparken brunnshus paviljong

Brunnsparken med brunnshus och paviljong

År 1925 började utbyggnaden av den första kraftstationen inom kommunen - Hammarforsen.

Ragunda Hammarforsen före utbyggnad

Hammarforsen före utbyggnaden

Sedan följde utbyggnaden av Krångedeforsen år 1931 och Gammelängeforsen år 1940, vid vilken tidpunkt kommunen var den mest elkraftproducerande i hela landet.

Ragunda Krångedeforsen före utbyggnad

Krångedeforsen före utbyggnaden

Ragunda Döviken

Vy från Döviken Ragunda

Sedan slutet av 1940-talet har den kommunala verksamheten liksom på andra håll starkt utvecklats. Nya byggnader ha satt sin prägel på orten. Kommunal realskola, kommunalhus, pensionärshem, hyreshus, nya broar och moderna vägar ha markerat att en ny tid brutit in.

Ragunda realskolan

Kommunala realskolan uppfört år 1949-1950

Ragunda kommunalhus

Kommunalhus uppfört år 1951-1952

Sidan är fortfarande under arbete.