Kommunerna 1955: Ronneby landskommun

Ronneby rubrik

Ronneby kommunalhus Kallinge

Läge.
Ronneby landskommun ligger mitt i Blekinge längs Ronnebyåns nedre lopp och gränsar huvudsakligen i väster till Bräkne-Hoby, i norr till Hallabro och Tving samt i öster till Listerby kommuner. I sydost har kommunen numera, efter den sista inkorporeringen, gräns mot Ronneby stad.
Storlek och folkmängd.
Kommunen har redan från början varit av sådan storlek, att den ej affekterats av sammanslagningen till storkommuner. Den har en utsträckning av 26 km i nord/sydlig och 9.5 km i öst/västlig riktning. Dess yta är 17051 har och folkmängden var 7963 personer den l januari 1955.
Näringar och befolkningsstruktur.
Lantbruket är fortfarande en viktig näringsgren i kommunen. Den bördigaste jorden ligger på slätterna i söder och väster och den huvudsakliga jordbruksbefolkningen finnes även där. Dock finnes alltjämt lantbruk och lantbruksbefolkning mer eller mindre tätt över hela kommunen.
Industrien är huvudsakligen att finna i Kallingeområdet. Där ligger kommunens 3 största industrier, nämligen:
Kockums Jernverk med c:a 900 anställda
Djupafors Bruk med c:a 170 anställda
Bröd. Karlsson AB med c:a 70 anställda
Av industrier finnes ytterligare Bustorps Tegelbruk med c:a 25 anställda, Kallinge Golvindustri AB med c:a 15 anställda och Skånska Cementgjuteriets fabrik i Ettebro med c:a 30 anställda. Självfallet är industribefolkningen att huvudsakligen söka i Kallingedistriktet.
Fiske och sjöfart återfinnes i kommunens södra del med dess kustremsa. Här bor den befolkning, som tager sin utkomst ur havet, men fisket är numera av mindre betydelse.
Skogsbruket har övervikt i norra delen av kommunen, men i mindre omfattning förekommer skog och skogsbruk över hela kommunen.
Byggnadsverksamheten.
Redan år 1947 lät kommunen påbörja upprättande av generalplan och denna föreligger numera färdig. För de centrala delarna har även fullständig grundkarta blivit upprättad.

Roneberga Kallinge Kalleberga å

Byggnadsverksamheten har varit livlig och under de sista 4 åren har tillkommit c:a 200 nybyggda lägenheter, huvudsakligen 2-4 rums.
Skolväsende och utbildning.
Undervisningen i folkskolan tenderar till centralisering och f.n. äro skolorna i Kallinge och Persborg s.k. A-skolor. Fortsättningsskolor och skolkök finnas givetvis och Kockums Jernverk har en särskild lärlingsskola.
Sociala anordningar.
Det kan nämnas, att kommunen än så länge är ensam i länets landskommuner om att ha socialvården helt centraliserad i syfte att göra den mer effektiv och nyttig. Av pensionärshem finnes numera 3 st + 1 stiftelse, tillsammans 56 lägenheter.