Kommunerna 1955: Skatelövs landskommun

Skatelöv gamla kyrka 1825

Skatelövs gamla kyrka 1825.

Med Kyrkan som medelpunkt har socknen byggts upp till vad den i dag är. Intill år 1825 användes den gamla, vackra träkyrkan, som tyvärr revs och dess inventarier skingrades. Skatelöv är väl den enda kommun i Sverige, som är delad på 2 härad, omkring 3/5 i Allbo och resten i Kinnevald härad. En vik av sjön Åsnen skiljer häradsdelarna. Förr var denna vik, Skatelövsfjorden, ett föreningsband. Det gick lättare komma fram på isen eller med båt än på de långa vägarna runt sjön. Därför kunde man ända fram på 1930-talet se kyrkbåtarna vid Skatelövsbryggan om sommarsöndagarna.

Skatelöv kyrkbåtar 1925

Kyrkbåtar i Skatelöv 1925. Foto: P.[?]. Vejde.

De senaste årtiondena har kommunen omdanats även här. Landsbygdens avfolkning, tätortsplanering, pensionärshem och centralskola äro ofta nämnda ord. När Konungen den 29 maj 1954 på sin Eriksgata besökte Skatelöv å Grimslövs folkhögskola höll kom.ordföranden ett tal, ur vilket följande, även här må utgöra en presentation över kommunen:
" Denna bygd är en gammal kulturbygd. Skatelöv är vårt Sverige i miniatyr. Bördiga slätter och magra åkertegar, mossar, skogar, sjöar och berg, ja även malm på sjöbottnen i Salen och Åsnen. Den forntida Vårendssjö, vars vågor en gång svallat där vi nu stå, har hjälpt till att dana jorden här, innebyggarna ha format bygdens kultur. Talrika fornminnen, bautastenar, skeppsättningar, gravar och en runsten förtälja om att bygden länge varit bebodd av ett hugstort släkte. Skatelöv är främst en jordbrukskommun, med väl skötta jordbruk. Men det är ej endast den materiella kulturen, som står högt i denna bygd. Den andliga odlingen är också av gammalt datum. När därför tanken på en folkhögskola i länet väcktes för 80 år sen, fanns det starka skäl för att bygga denna i Grimslöv. Från en ringa början har den vuxit fram till vad den i dag är, en kulturhärd för hela länet."

Skatelöv kungabesök folkhögskola 1954

Vid folkhögskolan hälsas konungen välkommn till Skatelöv i maj 1954 av kom. fullmäktiges ordf. Skatelöv signatur