Kommunerna 1955: Södra Sandby landskommun

Södra Sandby rubrik

Södra Sandby kommun består av de gamla socknarna Hardeberga, Södra Sanby och Revinge med en sammanlagd befolkning av 2928 personer. Ytarealen utgör 69,77 kvkm och gränsen går i sydväst till Krankesjön (en skånsk Tåkern) i väster sträcker sig utlöpare av Romeleåsen och utgöra delvis gräns mot staden Lunds område. I norr utgör Kävlingeån gräns.
Störst till ytinnehåll och invånareantal är S. Sandby socken och här ligger också kommunens största samhälle. Vid Kävlingeån ligger den gamla Flyinge egendom med statens stuteri och hingstdepå.
Bland större industrier märks: bränneri, mek. verkstad och gjuteri samt boktryckeri.
Kyrkan är av medeltida ursprung, byggd om år 1300. Tornet ombyggt i slutet av 1700 talet. Ur geologisk synpunkt är kanske den gamla Hardeberga socken intressantast. Landet når här en höjd av 102 m. över havet men skäres av en dalgång - fågelsångsdalen - och uppbyggt som det är av kambriska och siluriska avlagringar växer här en del sällsynta växter och är ännu en givande fyndplats för olika slag av försteningar. Flera stora stenindustrier finnes inom socknarna. Lunds stad har här sitt vattenledningsverk.
Kyrkan är den medeltida ehuru den till och ombyggts till regelrätt trappgavelstil åren 1908-09.
Antagligen är torn och valv från senare delen av medeltiden.
Revinge socken är uppbyggt av flacka sandmarker med delvis dålig avrinning så att mossmarker uppstått.
Här ligger Revingehed en gammal exercisplats. Numera har 1:7 sin förläggning här. Kyrkan vilken är uppförd i slutet av 1100 talet. Större reparation år 1877. Inom kommunen pågår ett febrilt nybyggnadsarbete, främst av bostäder men även fabriksbyggnader.
Vatten och avloppsledningen med vatten och reningsverk håller på att utföras. Beslut har fattats om byggande av ålderdomshem - pensionärshem. På förslag står kommunal- och medborgarhus.

Södra Sandby skola modell

S. Sandby skola känd för sin nya planläggning

Södra Sandby kyrka

Södra Sandby kyrka

Södra Sandby Hardeberga kyrka

Hardeberga kyrka

Södra Sandby Revinge kyrka

Revinge kyrka