Kommunerna 1955: Tärna landskommun

Tärna rubrik

I sin nuvarande form tillkom kommunen den 1 januari 1952 efter sammanslagning av primärkommunerna Kumla-Kila-Norrby och Tärna. Areal 34183 hektar varav 14011 hektar åker.
Folkmängd den 31/12 1954 var 2220 män och 1966 kvinnor = 4186 pers. Skattekronor enligt 1954 års taxering 103944.94.
Enligt kartan tycks Tärna kommun - om vi nu skall våga sätta detta på pränt - utgöra underlag för Sala stad.

Kommunens förvaltningscentrum skall enligt Kfm. beslut vara vid Tärna station-Kumla kyrka alltså inom f.d. Kumla socken.
Största tätort är Ransta vid stationen med samma namn med cirka 350 invånare. Området är byggnadsplanelagt och arbetet med vatten- och avloppsledningar, vattenverk och reningsverk pågår.
Förestående byggnadsprogram - att genomlida under de närmaste åren - upptar 3 st. skolor a cirka 600000:- kr vardera med tillhörande lärarbostäder, administrationslokaler och personalbostäder m.m.

Tärna karta

För närvarande - och alltsedan kommunsammanslagningen - har den till kommunakontor centraliserade förvaltningen skötts av kn. ordf. vilken samtidigt varit kommunalkassör jämte ett kvalificerat kontorsbiträde.
Hösten 1954 anställdes tillsammans med en grannkommun en kommunaltekniker och f.om. 1 sept. 1955 har inrättats en kommunalkamrerstjänst vartill befattningshavare just i dagarna utsetts.

Tärna Västeråsvägen centrum kyrka

Kommunens förvaltningscentrum sett från Västeråsvägen från söder.

Tärna hembygdsförsvar

Hembygdsförsvaret på väg till kommunalkontoret.

Tärna Ramsta stationssamhälle Kumla kyrka flygfoto

Ransta stationssamhälle samt Kumla kyrka infällt t.h.

Framåtgående småindustri finner inom Ranstaområdet, ävenså en fabrik för tillverkning av jordbruksredskap.
Den år 1875 grundade Tärna folkhögskola är belägen inom kommunen. För de kommunala förtroendemännen har många års kontakt med Landsk. Förbundscentralbyrå givit impulser till sund kommunal utveckling.

Tärna signaturer