Kommunerna 1955: Väckelsångs landskommun

Väckelsång rubrikVäckelsång kyrka

Väckelsångs kyrka.

I hjärtat av det gamla Värend vid sjön Åsnens östra strand ligger vår kommun med det klingande namnet Väckelsång. Vid kommunsammanslagningen sammanfogades primärkommunerna Väckelsång Uråsa och Jät till en s.k. storkommun. I själva verket blev det ingalunda någon så synnerligen storkommun. Det finns i runt tal endast 2700 inv. I många avseenden alldeles för lite. Redan har kommunalförbund måst organiseras för polisväsendet och enhetsskolan diskuteras med angränsande kommuner. Skatteunderlaget ligger på c:a 50000 skattekronor.
Näringslivet domineras helt av jordbruk och skogsbruk. Det finns några sågverk och snickeriverkstäder men dessa sysselsätter endast ett 100-tal personer. En sådan genuin jordbrukskommun har helt naturligt svår känning av den mångomtalade "flykten från landsbygden". Underlaget för en tillfredsställande kommunal standard sviktar om folkavtappningen skall fortsätta som skett under de senaste decennierna. Ett mer differentierat näringsliv är ett livsvillkor för vår kommun. Emellertid synes Väckelsång ej vara så attraktivt härvidlag, vilket väl främst beror på dess belägenhet mellan stifts- och residensstaden Växjö i norr och Tingsryds köping i söder med dess dragningskraft i olika avseenden. Företagarna föredrar att etablera sig i dessa större orter och arbetskraften har goda förbindelser i båda riktningarna. Inom vår kommun finns ej mindre än fyra järnvägsstationer och lika många hållplatser och dessutom ett rikt förgrenat vägnät.
För övrigt kan nämnas att kommunen umgås med stora byggnadsplaner. En ny centralskola är projekterad. Likaså en ny samlingslokal och ett kommunalt bostadshus. Ålderdomshem och pensionärshem kommer snart på dagordningen. Vatten- och avloppsfrågorna får däremot anses vara tillfredsställande lösta. Ombyggnad av idrottsplats pågår med kraftigt kommunalt stöd. Mycket annat att förtiga. Som helhetsomdöme kan nog påstås att Väckelsång efter bästa förmåga försöker följa med i utvecklingen ock skapa trivsel och trygghet för sina kommunmedlemmar.

Väckelsång signaturer

Väckelsång centrum flygfoto

En del av Väckelsångs centrum och huvudort.

Väckelsång Rosenborg lärarebostad

Utsikt från kyrktornet. I förgrunden lärarebostaden Rosenborg.