Kommunerna 1955: Vä landskommun

Vä S:ta Gertruds kapell ruin

S:ta Gertruds kapell. När Vä framträder i historien som stad, den 17 aug 1250, utfärdade konung Abel en förordning genom vilken borgarna i staden frikallades från tull och ledungspengar. Gustav II Adolfs fälttåg 1612 satte punkt för staden Väs historia. Den brändes och skövlades, varigenom troligen S:ta Gertruds kapell förstördes. Cristian IV lät den 1 maj 1614 kungöra, att med hänsyn till rikets gagn istället låta förflytta staden till det av Helgeå kringflutna Allö. Där skapades nuvarande Kristianstad.

Vä nybebyggelse kyrkby kyrka

Delar av nybebyggelsen inom Vä delkommun i förgrunden. Vid Maria kyrkan, vilken uppfördes under 1100-talet, är den gamla bebyggelsen av Vä kyrkby. Nuvarande kommunalhuset skymtar framför.

Vä egnahem

Nyuppförda egnahem i Vä samhälle. I bakgrunden kommunalkamrerns bostad.

Vä Köpinge kyrka

Köpinge kyrka inom tidigare Gärds Köpinge kommun, vilken ingår i nuvarande Vä kommun, byggd under elvahundratalet. Vä Köpinge kyrka interiör

Interiör av Köpinge kyrka.

Vä Skepparlöv skola

Nyuppförd skola i tidigare Skepparlövs kommun, nuvarande Vä kommun. Uppförd år 1953. Inom kommunen har uppförts tre nya skolor i vardera delkommunerna Köpinge, Vä och Skepparslöv sedan storkommunindelningen trädde i kraft.