Karlskogas historia

Karlskoga socken och dess namn kan härledas tillbaka till 1580-talet (1586 resp. 1589), då trakten var en del av den blivande kungen Karl IX:s hertigdöme.

Åsystemet till sjön Möckeln och den rikliga tillgången på skog gjorde Karlskoga till en viktig trakt för 1600-talets bruksexpansion, och vid seklets mitt började Karlskoga betraktas som egen bergslag. Från omkring 1640 och under följande decennier anlades 14 hyttor och 8 stångjärnshamrar i socknen, varav flertalet var i bruk ännu på 1860-talet.

Staden Karlskoga har växt upp kring två tätorter, Karlskoga kyrkby och Bofors bruk. Båda utvecklades raskt från senare delen av 1800-talet. Kyrkbyn fick stadsstadgor 1885 och blev municipalsamhälle 1897. Samhället fungerade som servicecentrum för bl.a. industriorten Bofors.

År 1940 fick hela Karlskoga landskommun stadsrättigheter och blev rikets till ytan största stad. Näringslivet har dominerats av tung industri (AB Bofors). Befolkningsökningen har varit relativt svag i jämförelse med andra städer..