Kommunerna 1955: Gladhammars landskommun

Gladhammar rubrik vapen

Gladhammars kommun
i Kalmar län omfattar 34261 hektar och har 4335 invånare.
Kommunen har ganla anor. Tätorterna utgöres av Gunnebo bruk, son är störst med c:a 1000 invånare. Dessutom finnes Verkebäck, Gladhammar, Fårhult, Skaftet och Almvik. Vid kommunsammanslagningen 1952 tillfördes Gladhamnar tidigare delkommunerna Törnsfall och Västrum. Största industrin inom kommunen är Gunnebo bruk, son anlades år 1764 av rådmannen i Västervik Hans Hultman. Bruket ingår numera i Gunnebokoncernen, som har fabriksanläggningar i Gunnebo, Varberg, Halmstad, Sundsvall, Gävle och Hudiksvall, med tillsammans c:a 800 anställda.

Gladhammar Gunnebo brukskontor

Brukskontoret i Gunnebo

Vid Gunnebo tillverkas spik, kätting, stängsel, dragen tråd och trådmanufaktur av olika slag. Bruket har en gammal, yrksevan arbetarstam, där yrket gått i arv från far till son under flera generationer. Numera sker tillverkningen i de modernaste maskiner och under minutiös kontroll av använt material.
Bruket ligger vackert vid Verkebäcksviken, en vik av Östersjön. Samhället har under senare år expanderat livligt. Sålunda har de gamla bruksbostäderna moderniserats och sanerats varjämte nya bostadsområden för egnahems- och hyresbebyggelse tillkommit. C:a 150 egnahem har uppförts med subventioner från såväl bolaget som kommunen. En kommunal bostadsstiftelse är som bäst i färd med att uppföra affärs- och bostadshus i Gunnebo Centrum, dit också kommunens administrationslokaler kommer att förläggas.

Gunnebo fabrik

En del av fabriksanläggningarna i Gunnebo

Som exempel kan nämnas att spik tillverkas i storlek fårn 2 mm till 360 mm längd. Av det material, som åtgår till en av de största spikarna kan (teoretiskt) tillverkas 25000 st av de minsta. Den dagliga tillverkningen av spik vid fabriken i Gunnebo uppgår till 15 miljoner spikar.
Gammal god brukstradition förenas vid Gunnebo med nutida krav på kvalitet, effektivitet och service. Man beaktar dock i första hand den mänskliga faktorn och vill att de anställda skall känna trivsel såväl i arbetet som i hemmet.
Koncernens samlade tillverkningskapacitet uppgår f.n. till 36000 ton/år.

Inom Gladhammars kommun är samtliga huvudnäringar representerade. Industrien har närmare berörts i det föregående. Förutom Gunnebo bruk finnes även mindre snickerifabriker, lådfabrik, tvenne tegelbruk, karosserifabrik m.m. I den vackra skärgården, som med rätta anses som en av landets vackraste, är många yrksefiskare bosatta och driver sin för landet viktiga näring.
Även lantbruk och skogsbruk bedrives i ganska stor utsträckning inom kommunen.

Gladhammar björkhagar

Idylliska björkhagar...

Gladhammar Tjustbruket

... och glittrande sjöar inramar det fagra Tjustbruket.

Tjustbygden är ju bekant inte bara för sina gamla anrika bruk, utan också för sina vackra herrgårdar och slott. Inom vår kommun kan vi som exempel peka på Sundsholms säteri, där Ellen Key växte upp, och som hon skrivit mycket vackert om i sin produktion, liksom Helgerums slott - en tjusande idyll vid en vik av Östersjön. Där har många adelssläkter haft sitt tillhåll genom tiderna, liksom den världsberömda altsångerskan Madame Cahier. Numera är slottet ett mycket omtyckt pensionat och man har pietetsfullt bevarat en stor del av de dyrbara och tidstrogna inventarierna.
Blekhems herrgård vid Alsvik är ett annat herresäte, som minner om gångna storhetstider. Detta gods är alltjämt i Nordenfalkska släktens ägo.
I Verkebäck är sjöfarten tidvis ganska livlig. Främst förekommer utskeppning av props till England och andra europeiska länder, men hit kommer också avsevärda kvantiteter tackjärn, kol, koks och gjuterisand m.m., bl.a. för Ankarsrums bruks räkning.

Gladhammar Lunds by flygfoto

Den mycket omtalade och omskrivna Lunds by i Gladhammar, där Per Orsa Bonde residerade.

Gladhammar Sundsholm Ellen Keys barndomshem

Sundsholm, Ellen Keys barndomshem.

Gladhammar Blekhems herrgård

Blekhems anrika herrgård.

Gladhammar Törnsfalls kyrka

Törnfalls kyrka, en av traktens äldsta.

Gladhammar Gamlebyviken Almvik

En flik av Gamlebyviken vid Almvik.

En bygds traditioner är sedan urminnes tider förknippad med kyrkan. Kring den har de nuvarande socknarna och kommunerna vuxit upp, här har gemenskapen mellan sockenborna vuxit sig stark.
Gladhammars gamla kyrka revs på 1800-talet. På dess plats har man nu rest ett pietetsfullt gravkapell, som utgör en avbildning av församlingens gamla kyrka. Den nya kyrkan uppfördes något 100-tal meter därifrån.
Törnsfalls kyrka hör till en av traktens äldsta sedan slutet av 1200- eller början av 1300-talet.

Västrums kyrka uppfördes år 1797 och utgör en prydnad för sin bygd. Enkel, stilren och tidstrogen är den en samlingspunkt i kyrkbyn, dit även ålderdomshem, kommunalhus och skola förlagts.
Storkommunens centralort är Gunnebo-Verkebäck där det administrativa strålar samman. Här finns förutom kommunalkontor, läkare- och sköterskemottagning, centralskola, folkbibliotek, folkets hus och andra för sammanlevnaden erforderliga samlingspunkter. Den nya tiden är på marsch.

Gladhammar Västrums kyrka

Västrums kyrka.

Gladhammar Helgerums slott

Helgerums slott som bl.a. varit i släkterna Sparre, Cederflycht, Cederbaum, Leijonhufvud och Raabs ägo. Numera är slottet pensionat.

Gladhammar signaturer