Kommunerna 1955: Hällefors köping

Hällefors vapen

Hällefors vapen

Kommunalmän.

Hällefors Harald Jansson

Harald Jansson, kommunalnämndens ordförande. 1932 -

Hällefors Carl G Berndt

Carl G. Berndt, kommunalfullmäktiges ordförande. 1928-1954

Hällefors Abel L Gladh

Abel L. Gladh kommunalfullmäktiges ordförande 1955 -

Hällefors Arvid Frode Olson

Kommunalkamreraren Arvid Frode Olson. 1929 -

Hällefors kommunalhus

Hällefors år 1938 uppförda kommunalhus.

Hällefors sockenflagga

Den 31/12 1949 hissas sockenflaggan för första gången med tack till avgående kommun och hälsningen till köpingen som kommer 1/1 1950

Hällefors SGU

"Bortom skogen, bortom höjderna" trådes till sist "en roliger dans" av Hällefors SGU-avdelnings folkdanslag.

Hällefors rubrik

Hällefors kan räkna sin egentliga historia från år 1639, då finnen Örjan gjorde silverfyndet på den plats, som numera heter Silvergruvan. Silvermalmen bröts till år 1772, då järnmalmen på allvar började bearbetas med för den tiden noderna metoder. Till en början bedrevs järnhanteringen för att stödja silververket, men efter år 1864 blev järnhanteringen det så gott som enda bergsbruket. Vid sidan om järnhanteringen bidrog de stora skogarna med att framskapa träindustrier och år 1915 inträdde en period, då Hällefors järn- och träindustrier trädde i koncern med flera andra företag av samma art. Denna period, som ännu pågår, blev den verkliga storindustriens tid.
Hällefors socken som samfällighet leder sitt ursprung från kristendomens införande. Det första samlande intresset var byggande av kyrka (år 1644) och vad därmed hörde samman. När befolkningen var samlad till överläggningar i gemensamma frågor hette det, att den var kallad till allmän sockenstämma. Kyrkoherden eller den hans ämbete förestod var sockenstämmans självskrivne ordförande. Innan sockenstugan i Hällefors blev byggd hölls sockenstämmorna merendels i kyrkans sakristia. Genom kunglig förordning av år 1817 ålades visserligen socknarna att bygga och underhålla sockenstugor men där sockenstugor ej fanns, sammanträdde stämman där förut varit brukligt. Man kan betrakta 1817 års förordning såsom inledningen till den mera moderna kommunala förvaltningen i vårt land, men först i och med 1862 års kommunallagar skedde en uppdelning mellan världsliga (borgerliga) ärenden och andliga (kyrkliga). Den första kommunalstämman i Hällefors socken hölls den 10 februari 1863 under ordförandeskap av disponenten E. Th. Klingberg. Den första kommunalnämndens ordförande var bruksförvaltaren Paul Wallöf. Hällefors valde år 1919 för första gången kommunalfullmäktige, och dess första ordförande var handlanden Vilhelm Avander. År 1928 valdes banvakten Carl G. Berndt till kommunalfullmäktiges ordförande och denna befattning innehade han till och med år 1954. Från och med år 1955 är sysslomannen Abel L. Gladh kommunalfullmäktiges ordförande.

Kommunalnämndens ordförande har sedan år 1932 varit föreståndaren Harald Jansson.
År 1929 centraliserades medelsförvaltningen till ett kommunalkontor och till kommunens förste kommunalkamrer utsågs Arvid Frode Olson, som fortfarande bekläder denna tjänst. Samma år byggdes det första "kommunalhuset" med ett rum för den kommunala förvaltningen och ett rum för polisen. Men med den snabba utveckling av samhället och den kommunala förvaltningen, som därefter ägde rum, måste ett större och tidsenligare kommunalhus byggas. Detta skedde år 1938 och resultatet är det nuvarande kommunalhuset.
Årsskiftet 1949 - 1950 blev Hällefors kommuns historia i sitt första landskommunala skede avslutad och Hällefors köping invigdes av landshövdingen i Örebro län K. J. Olsson. Till invigningen hade inviterats en hel del gäster, bl.a. märktes direktören för Svenska Landskommunernas Förbund Sixten Larsson.
Hällefors köping går nu i sitt sjätte levnadsår. Många stora projekt utöver kommunalhuset har redan tillkommit, såsom kommunal realskola, yrkesskola, byggnader för folkskolan, sopstation med brännugn, pensionärshem, kommunala bostäder och vattenledning för det s.k. brukssamhället m.m., men många projekt återstår att utföra. För närvarande pågår uppförande av nytt ålderdomshem i Hällefors. Planer föreligger på utförande av ytterligare bostadsbebyggelse, avloppsreningsverk, idrottshus, ytterligare skolhusbyggnader, brandstation, ytterligare pensionärshem m.m.
Personalen på kommunalkontoret, som vid dess tillkomst var en, utgör nu åtta, vilket även visar den utveckling, som den kommunala förvaltningsapparaten tagit. Befolkningssiffran utgjorde, år 1841/ 2524 personer, 1907/4405, 1929/5465, 1940/5843, 1950/5911 och 1955/ 6115 personer. Den politiska sammansättningen i kommunalfullmäktige är f.n. socialdemokrater 17, kommunister 3, folkpartiet 3 och högern 2. Skattekronornas antal vid sista (1954 års) taxeringen utgjorde 215118:94 och uttaxeringen för år 1955 till den borgerliga kommunen kr 9:38 och till den kyrkliga kommunen kr 0:62 eller tillsamman 10 kr per skattekrona.

Gruvdrift och skogar

Hällefors Sirsjöbergs gruva

Hällefors Tallhed Svartälven Silvergruvan

Hällefors skogskolning

Några representanter för Hälleforsskogarnas vilda djur.

Hällefors djur

Bearbetat Hälleforssilver:

Hällefors silverspänne hälleforsdräkt

Hällefors silverring

Järnförädling.

Hällefors Sävenforsverket

Hällefors Sikfors hyttan

Hällefors järnverk

Gammalt och nytt

Hällefors bruket

Hällefors brukskontoret herrgården

Hällefors Hemgården pensionärshem

Hällefors pappersbruk Silverdalen

Hällefors pappersbruk, Silverdalen, varifrån mera än
hälften av kommunens invånare har sitt levebröd.

Hällefors pensionärshem Silverdalen Lönneberga

Pensionärshemmet i Silverdalen, Lönneberga kommun, uppfört år 1947.