Kommunerna 1955: Karlsborgs landskommun

Karlsborg rubrik

Karlsborg karta

Karlsborgs kommun i Skaraborgs län belägen vid västra stranden av Vättern. Areal 557 har. Utgör en enda tätort, för vilken samtliga stadsstadgor gälla (municipalkommun). Kommunen som sådan är relativt ung. År 1885 skedde utbrytning från Mölltorps och Undenäs socknar. Dessförinnan (år 1832) har emellertid s.k. Vanäs befästningsområde särskilts i kyrkligt- och fattigvårdshänseende.

Karlsborg Götiska valvet Karlsorgs fästning

"Götiska Valvet", huvudentrén till Karlsborgs fästning. (Blivande kommun- eller stadsvapen?) Grundstenen till fästningen lades år 1819 av Karl XIV Johan - efter förlusten av Finland - och år 1909 var huvudfästningen fullbordad. Ett stycke militär-och kulturhistoria samt en turistisk sevärdhet.

Karlsborg Bottensjön Vaberget Vättern

Utsikt över Karlsborg från garnisonskyrkan inom fästningsområdet. Till vänster Bottensjön och Vaberget till höger Vättern.

Karlsborg Rödesund Göta kanal

Vid s.k. Rödesund genombrytes näset mellan Bottensjön och Vättern av Göta Kanal. Här kanalen mot Bottensjön.

Karlsborg Göta kanal


Kanalen mot Vättern. Sjöarna ge fina möjligheter till segling, båtturer, fiske och bad.

Karlsborg Vättern Omberg

Utsikt från kyrktornet över Vättern mot Motala, Vadstena och Omberg.

Karlsborg Vanäs fyr

Vanäs fyr utanför Vanäs udde Österut mot Östergötland.

Karlsborg Rödesund gammal bebyggelse

Gamla bebyggelsen i Rödesund. Husen till vänster ha inköpts av kommunen och rivits. Plats för ny bebyggelse.

Karlsborg egnahemsbebyggelse Södra skogen

Egnahemsbebyggelse inom det nya stadsplanerade området Södra Skogen, där sammanlagt c:a 1700 personer beräknas kunna inrymmas.

Karlsborg Rödesund HSB Södra skogen

HSB-hus inom Södra Skogen 135 lägenheter.

Karlsborg församlingshem pastorsexpedition

Församlinghemmet och pastorsexpeditionen. Byggnaden färdigställd år 1953.

Karlsborg ålderdomshem Strandgården

Kommunens nya ålderdomshem "Strandgården", uppfört 1952.

Karlsborg kommunalhuset

Nya kommunalhuset under uppförande. Beräknas inflyttningsfärdigt dec 1955. Inrymmer kommunala förvaltningslokaler, tandvårdspoliklinik, mödra- och barnavårdscentral med läkarmottagning samt bostadslägenheter för tandläkare, provinsialläkare och vaktmäst.

Karlsborg sopstation

Nya sopstationen, uppförd 1954

Karlsborg reningsverk

Reningsverket, färdigställt 1952

Karlsborg Mellangatan

Mellangatan i Karlsborg

Karlsborg flygflottilj bostadsrätt

Utsikt mot Bottensjön och västra delen av näset mellan sjöarna. Husen tillhöra Kungl. Västgöta flygflottiljs bostadsrättsförening.

Karlsborg centralskolan

Folk- och samrealskolan (centralskolan). Byggnaden uppfördes 1941-1942 och är nu för liten. Tillbyggnad skall ske med ännu en flygel.

Karlsborg småskola Södra skogen

Småskola i Södra Skogen under uppförande. Färdigställes till höstterminen 1955.

Karlsborgs kommun framstår närmast i sin helhet som ett industri-, tjänstemanna- och hantverksbetonat samhälle med tyngpunkten lagd på det militära och på försvaret. Av inkomsttagarna i samhället - inkl. pensionärer - äro icke mindre än 85-90 procent knutna till försvarets olika anläggningar på orten såsom exempelvis Kungl. Västgöta Flygflottilj (F 6), Kungl. Karlsborgs Luftvärnsregemente (Lv 1), Ammunitionsfabriken och Provskjutningscentralen, Karlsborgs Tygstation, Arméns intendenturförråd, Fastighetsförvaltningen samt Fallskärmsjägarskolan m.m. Försvarsanläggningarna ha tillfört kommunen ett ganska betydande skatteunderlag, men det ligger stor osäkerhet i detta beroende. En avspänning i världen kan tänkas medföra indragningar eller förflyttningar medförande allvarliga konsekvenser. Då det för kommunen är synnerligen angeläget att vid ett dylikt tillfälle ha underlag för fortsatt ekonomisk utveckling göres stora ansträngningar för att dra civil industri till kommunen.

Karlsborg signaturer