Hela landet: litteratur om stads- och kommunhistoria

Allmänt

Ahnlund, Nils: "Svenska stadshistorier och svensk stadshistoria." (Swedish town histories and Swedish urban history.) Svenska stadsförbundets tidskrift 1917, s 57–61.

Andersson, Henrik O: Tätorternas bebyggelsestruktur och förändring. En översikt över Sverige och övriga Norden. (Settlement structure and change in built-up areas. A survey of the Nordic countries.) Lund 1977, 203 s.

Andersson, Roger: Den svenska urbaniseringen. Kontextualisering av begrepp och processer. (Swedish urbanization. Contextualization of concepts and processes.) Uppsala 1987, 279 s.

Andræ, Carl-Göran: "Sveriges lokalhistoria. Inledning till en diskussion." (Sweden´s local history. Introduction to a debate.) Historisk tidskrift 1979, s 1–5.

Artéus, Gunnar & Selén, Kari: Den nordiska garnisonsstaden. (Nordic garrison towns.) Helsinki 1988, 193 s.

Blom, K Arne & Moen, Jan: Städer och stadsbor. Medeltida liv i Skåneland. (Towns and townspeople in medieval Scania.) Lund 1990, 176 s.

Growth and transformation of the modern city. The Stockholm conference, September 1978, University of Stockholm. Red: Ingrid Hammarström & Thomas Hall. Stockholm 1979, 278 s.

Hammarström, Ingrid: "Urban history in Scandinavia. A survey of recent trends." Urban History Yearbook 1978, Leicester 1978, s. 46-55.

Hammarström, Ingrid (ed.): Lokalt, regionalt, centralt – analysnivåer i historisk forskning. Åtta provföreläsningar för professuren i historia, särskilt stads- och kommunhistoria vid universitetet i Stockholm 10–11 maj 1988. (Local, regional and central. Levels of analysis in historical research. Eight lectures.) Studier i stads och kommunhistoria; 3. Stockholm 1988, 131 s.

Hammarström, Ingrid, Hagstedt, Rolf & Nilsson, Lars: "Projektet jämförande stadshistoria (PJÄS)." (The Project "Comparative Urban History".) Historisk tidskrift 1975, s 472–481.

Hanssen, Börje: "Samhällsvetenskapliga problem och forskningsuppgifter." (Research strategies and future tasks of social sciences.) Statsvetenskaplig tidskrift 1950.

Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar: Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid. (Town and country. Swedish community types and modes of life from medieval to present times.) Lund 1972, 350 s.

Herlitz, Nils : "Några ord om den svenska stadshistoriska forskningens närmaste uppgifter." (Future tasks of Swedish urban history research.) Svenska stadsförbundets tidskrift 1919.

Johannesson, Gösta: Från köpstad till storkommun. (From market town to comprehensive municipal district.) Lund 1978, 160 s.

Klingnéus, Sören (ed): Clio i lokalsamhället. (Clio and local history.) Örebro 1990, 105 s.

Lindberg, Folke: "Svensk stadshistoria. En blick på forskningsläget och de väntande uppgifterna." (Swedish urban history. A summary of the state of the research and a list of tasks.) Svenska stadsförbundets tidskrift 1951, s 138–144.

Layton, Ian: The evolution of upper Norrland's ports and loading places 1750-1976. Geographical reports; 6. Department of Geography, University of Umeå. Umeå 1981, diss, 358 s.

Lewan, Nils: Urbaniseringen. Utvecklingsdrag, konsekvenser, åtgärder. (Urbanization. Development, consequences, measures.) Lund 1978, 61 s.

Lilja, Sven: "Komparation i svensk stadshistorisk forskning." (The comparative approach in Swedish urban history.) In: Nyere byhistorie i Norden. Red: Einar Niemi. Tromsø 1992, s. 97–115.

Lilja, Sven: "Urbanisering i långtidsperspektiv." (Urbanization in a long-term perspective.) Scandia 1990, s. 193–229.

Mattsson, Hans: De mindre tätorternas utveckling under 1960-talet. (The development of small urban localities during the 1960s.) Stockholm 1974, 183 s.

Nelson, Helge: Geografiska studier över de svenska städernas och stadslika orternas läge. (Geographical studies on the location of Swedish towns and other urban settlements.)1918.

Nilsson, Lars: Den urbana frågan. Svensk stadshistoria i retrospektivt och internationellt ljus. (The urban question. Research strategies in Swedish urban history.) Studier i stads- och kommunhistoria; 7. Stockholm1990, 150 s. Summary in English.

Nilsson, Lars: Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800–1980. (The urban transition. Urban development and the transformation of Swedish society 1800–1980.) Studier i stads- och kommunhistoria; 5. Stockholm 1989, 372 s. Summary in English.

Nilsson, Lars: "En översikt över den svenska tätortsutvecklingen 1920–1975." (A short survey of urban development in Sweden 1920–1975.) In: Historica IV. Jyväskylä 1983, s 195–211.

Nilsson, Lars: "Urbaniseringens drivkrafter." (The driving forces of urbanization.) In: Nyere byhistorie i Norden. Red: Einar Niemi. Tromsø 1992, s. 35–47.

Nordisk lokalhistoria. Möterapporter 1–4, 7. (Nordic local history. Conference reports 1–4 and 7.)

1. Nordens nære fortid. Lokalsamfundene i de seneste 100 år. Foredrag og diskussioner på det første nordiske seminar i lokalhistorie, Sostrup slot, August 1973. (Recent Nordic history. Local communities during the last hundred years. Report from the first Nordic seminar on local history, Sostrup, Denmark 1973) København 1979, 114 s.

2. Den andra nordiska lokalhistoriska konferensen i Viitasaari 1976. Föredrag och diskussioner. (Report from the second Nordic conference on local history, Viitasaari, Finland 1976.) Helsinki 1978, 207 s.

3. By og bygd. Stad og omland. (Town and countryside. City and hinterland.) Red: Rolf Fladby & Harald Winge. Oslo 1981, 249 s.

4. Lokal praxis på det lokala området i de nordisk länderna 1800–1920. (Social policy and local practice in the Nordic countries 1800–1920.) Red: Ingrid Hammarström & Lars Nilsson. Stockholm 1986, 193 s.

7. Lokalsamfunn og øvrighet i norden ca. 1550–1750. (Local communities and settlements in the Nordic countries ca. 1550–1750.) Red: Harald Winge. Oslo 1992, 214 s.

(Rapporterna 5-6 har ännu inte givits ut.)

Paulsson, Gregor: Svensk stad, 1-2. (Swedish Town, vols. 1-2.)

Vol. 1: Liv och stil i svenska städer under 1800-talet. (Life and period styles in Swedish towns in the 19th century.) Stockholm 1950 (Ny upplaga: Lund 1974), 616 s.

Vol. 2: Från bruksby till trädgårdsstad. (From foundry village to garden city.) Stockholm 1953 (Ny upplaga: Lund 1974), 367 s.

Perspektiv på Svensk stad. Staden som forskningsobjekt 1950-1980. En skrift från projektet "Svensk stadsmiljö: byggande och boende under de senaste 100 åren". (Perspectives on "Swedish Town". The town as a research object 1950-1980. A book from the research project "Swedish urban environment. Building and housing during the past 100 years".) Red: Ingrid Hammarström & Thomas Hall. Stockholm 1981, 161 s. Contains commentaries on Paulsson´s book "Svensk stad" (above).

Städer i utveckling. Tolv studier kring stadsförändringar tillägnade Ingrid Hammarström. (Towns in development. Twelve studies on urban change dedicated to professor Ingrid Hammarström.) Red: Thomas Hall. Stockholm 1984, 231 s.

Söderberg, Edv.: "Sveriges municipalsamhällen." (Municipal districts in Sweden.) Statistisk tidskrift 1902, s 101–127.

Urbaniseringsprosessen i Norden. Det XVII nordiske historikermøte 1-3. (The process of urbanization in the Scandinavian countries. The XVIIth Scandinavian history conference, vols. 1-3.) Trondheim 1977.

Vol. 1: Middelaldersteder. (Medieval towns.) 286 s.

Vol. 2: De anlagte steder på 1600-1700-tallet. (Towns founded by the government during the 17th and 18th centuries.) 181 s.

Vol. 3: Industrialiseringens første fase. (The first phase of industrialization.) 356 s.

William-Olsson, William: "Utvecklingen av tätorter och landsbygd i Sverige 1880–1935." (The development of urban and rural localities in Sweden, 1880–1935.) Ymer 1938, s 243–280.

Öhman, Jan (ed.): Urbana samhällen och processer. (Urban localities and processes.) Stockholm 1992, 170 s.

1700-talsstudier tillägnade Birgitta Ericsson. (18th century studies dedicated to Birgitta Ericsson.) Stockholm Studies in History; 34. Stockholm 1985, 123 s. Contains, among others, essays on Swedish towns during the 18th century.

upp