Hela landet: litteratur om stads- och kommunhistoria

Politisk, konstitutionell och administrativ historia

Brolin, Per-Erik: Hattar och mössor i borgarståndet 1760-1766. ("Hats" and "caps" in the estate of burghers 1760–1766.) Uppsala 1953, 488 s.

Forssell, Hans: Anteckningar om Sveriges handel och om städernas förhållanden under de första femtio åren av Vasahusets regering. (Comments on Swedish internal trade and the condition of the towns during the first 50 years of the Vasas.) Vol. 2 av Sveriges inre historia från Gustaf I med särskilt afseende på förvaltning och ekonomi. Stockholm 1875, 127 s.

Gustafsson, Harald: Kommunal frihet för nationell samling. Debatter om kommunalreformer i 1800-talets Norden. (Debates on municipal reforms in 19th century Scandinavia.) Studier i stads- och kommunhistoria; 2. Stockholm 1987, 73 s.

Gustafsson, Harald: Sockenstugans politiska kultur. Lokal självstyrelse på 1800-talets landsbygd. (Political culture in the parish hall. Local self-government in the 19th century countryside.) Studier i stads- och kommunhistoria; 6. Stockholm 1989, 126 s.

Herlitz, Nils: Svensk stadsförvaltning på 1830-talet. (Swedish town administration in the 1830s.) Stockholm 1924, XXX + 483 s.

Humble, Sixten: "Den svenska kommunallagstiftningens utveckling 1863–1937." (Swedish municipal legislation 1863–1937.) Svenska stadsförbundets tidskrift 1938, s 1–56.

Humble, Sixten: Fyra studier i svensk stadsförvaltning 1619–1862. (Four studies in Swedish town administration, 1619–1862.) Red: Lars Ericson. Lokalhistoria. Meddelanden utgivna av Svenska kommunförbundet genom Stads- och kommunhistoriska institutet; 4. Stockholm 1991, 73 s.

Hundra år under kommunalförfattningarna 1862-1962. (A century under the municipal laws 1862-1962.) Red: Sven-Ulrik Palme, Stockholm 1962, 815 s.

Höjer, Carl-Henrik: "Borgarståndet 1809–1866." (The estate of burghers, 1809–1866.) Studier över den svenska riksdagens sociala sammansättning. Red: Axel Brusewitz. Uppsala, Stockholm 1936, s. 79–98.

Industri och bjergværksdrift. Privilegering i Norden i det 18. århundrede. (Studies in the granting of privileges to industrial enterprises in Scandinavia during the 18th century.) Publikation nr 5 från det nordiska projektet "Centralmakt och lokalsamhälle". Oslo 1985, 357 s. Summary in English.

Ivarsson, Tore: 40 år med kommunförbundet. (Forty years with the Swedish Municipal Confederation.) Svenska kommunförbundet, Stockholm 1991, 103 s.

Kleberg, Edvard: Borgarståndets inre organisation intill 1809. (The internal organization of the estate of burghers up to 1809.) Stockholm 1929, VIII + 156 s.

Larsson, Yngve: Inkorporeringsproblemet. Stadsområdets förändringar med särskild hänsyn till svensk förvaltningspraxis, 1–2. (The question of incorporations. Changes in the urban area with special reference to swedish administration practice.) Stockholm 1913, 589 + 645 s.

Lindberg, Folke: Fogde, råd och menighet. Några drag i den svenska stadsförfattningens utveckling under medeltiden och 1500-talet. (Bailiff, council and community. Some aspects of the constitutional development of Swedish towns during the middle ages and the 16th century.) Stockholm 1941, 34 s.

Lindberg, Folke: "1619 års stadga om städernas administration." (The 1619 statute for the administration of towns.) Svenska stadsförbundets tidskrift 1937, s 6–16.

Mellqvist, Einar: Rösträtt efter förtjänst? Riksdagsdebatten om den kommunala rösträtten i Sverige 1862–1900. (Suffrage based on income? The parliamentary debate on the municipal voting system in Sweden 1862–1900.) Stockholm 1974, 352 s.

Minnesskrift utgiven av Svenska stadsförbundets tidskrift till 50-årsdagen av förordningen om kommunalstyrelse i stad utfärdande den 21 mars 1862. (Memorial publication issued by Svenska stadsförbundets tidskrift on the 50th anniversary of the municipal law of March 21, 1862.) Stockholm 1912, 495 s.

Nilsson, Lars: Privilegisystem under upplösning. Administrativt tätortsbildande i Sverige 1620–1865. (Town privileges under dissolution. The foundation of new urban settlements in Sweden 1620–1865.) Studier i stads- och kommunhistoria; 4. Stockholm 1989, 68 s. English Abstract.

Norborg, Lars-Arne: "Krona och stad under äldre vasatid". (Government and town during the 16th century.) Historisk tidskrift 1963, s 365-384. Deutsche Zusammenfassung.

Norrlid, Ingemar: Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring: den kommunala självstyrelsen och demokratins genombrott i Sverige. (Democracy, tax distribution and ideological change. Local self-government and the democratic breakthrough in Sweden.) Lund 1983, 362 s.

Odhner, Claes Theodor: Bidrag till svenska stadsförfattningens historia. (Contributions to the constitutional history of Swedish towns.) Uppsala 1861, 84 s.

Odhner, Claes Theodor: Bidrag till svenska städernas och borgarståndets historia. (Contributions to to the history of the towns and the burghers estate in Sweden up to 1633.) Uppsala 1860, 92 s.

Oppdaginga av fattigdomen. Social lovgivning i Norden på 1700-talet. (The discovery of poverty. Social legislation in Scandinavia during the 18th century.) Publikation nr 2 från det nordiska projektet "Centralmakt och lokalsamhälle". Oslo 1983, 456 s. Summary in English.

Stadsadministrasjon i Norden på 1700-talet, (Town administration in the Nordic countries during the 18th century.) Publikation nr 1 från det nordiska projektet "Centralmakt och lokalsamhälle". Oslo 1982, 392 s. Summary in English.

Sundberg, Halvar: Den svenska stapelstadsrätten. (The legislation for trading towns in Sweden.) Stockholm 1927, X + 575 s.

Swensson, Gunnar S.: Den parlamentariska diskussionen kring den kommunala självstyrelsen i Sverige 1817–1862. (Parliamentary discussion on municipal self-government in Sweden 1817–1862.) Lund 1939, XIV + 373 s.

upp