Hela landet: litteratur om stads- och kommunhistoria

Demografisk, ekonomisk och social historia

Ahlberg, Gösta: Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911–1950. (Population growth and urbanization in Sweden 1911–1950.) Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning; 13. Stockholm 1953, diss, 420 s.

Bengtsson, Tommy: "Migration, wages and urbanization in Sweden in the nineteenth century." In: Urbanization in history. A process of dynamic interactions. Red: A. van der Woude et al. Oxford 1990, s 186–204.

Carlsson, Sten: Kvinnoöden i Mälardalen under 1800-talet - en jämförelse mellan land och stad. (Women's destinies in the Lake Mälar Valley during the 19th century. A comparison between town and country.) Kungliga vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 21 (Uppsala 1978), s 80–125.

Danermark, Berth: Klass, inkomst och boende. Om segregationen i några kommuner. (Class, income and housing. Segregation in some Swedish towns.) Örebro studies; 1. Lund 1983, 167 s.

Daun, Åke: Förortsliv. En etnologisk studie av kulturell förändring. (Suburban life. An ethnological study of cultural change.) Lund 1974, diss, 355 s. Summary in English.

Eriksson, Margaretha & Åkerman, Sune: "Geografisk och social rörlighet. Resultat från trestads-studien". (Geographical and social mobility. Results from the three-town study.) Scandia 1974, s 260-310. Summary in English.

Falk, Thomas: Urban Sweden. Changes in the distribution of populations. The 1960s in focus. (The Economic Research Institute at the Stockholm School of Economy.) Stockholm 1976, diss, 224 s.

Fridlizius, Gunnar: "Agricultural productivity, trade and urban growth during the phase of commercialization of the Swedish economy." In: Urbanization in history. A process of dynamic interactions. Red: A. van der Woude et al. Oxford 1990, s 113–133.

Fritzell, Yngve: "Yrkesfördelningen 1753-1805 enligt tabellverket: de särskilda städerna". (Statistisk tidskrift 1983:4)

From Sweden to America. A history of the migration. Studia Historica Upsaliensia; 74. Red: Harald Runblom & Hans Norrman. Uppsala 1976, 386 s.

Gadd, Carl-Johan: Självhushållning eller arbetsdelning? Svenskt lant- och stadshantverk ca 1400–1860. (Self-sufficiency or division of labour? Rural and urban crafts in Sweden ca. 1400–1860.) Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet; 64. Göteborg 1991, 425 s.

Göransson, Anita: Från familj till fabrik. Teknik, arbetsdelning och skiktning i svenska fabriker 1830–1877. (From family to factory. Technology, division of labour and stratification in Swedish factories 1830–1877.) Lund 1988, Diss, 340 s. Summary in English.

Hammarström, Ingrid: "Anglo-Swedish economic relations and the crisis of 1857". Scandinavian Economic History Review 1962, s 141-164.

Hanssen, Börje: Österlen. Allmoge, köpstafolk och kultursammanhang vid slutet av 1700-talet i sydöstra Skåne. (Österlen. Peasantry, urban population and cultural relations in south-eastern Scania at the end of the 18th century.) Ny upplaga. Stockholm 1977, 561 s.

Hanssen, Börje: "Samhällsklasser i de svenska småstäderna under 1850- och 1860-talen". (Economic and social classes in Swedish provincial towns during the middle 19th century.) Historisk tidskrift 1978, s 243-262. Summary in English.

Hanssen, Börje: "Urban activity, urban people and urban environment in Scandinavian history." International Journal of Comparative Sociology 1963, s 243–258.

Heckscher, Eli: "Den ekonomiska innebörden av 1500- och 1600-talens svenska stadsgrundningar." (The economic significance of the founding of towns in Sweden in the 16th and 17th centuries.) Historisk tidskrift 1923.

Heckscher, Eli: Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa. (Economic history of Sweden from the reign of Gustav Vasa.) Stockholm 1935–1949, 707 + 894 s. Covers the period 1523–1815.

Heckscher, Eli: An economic history of Sweden. Translated into English by Göran Ohlin, with a supplement by Gunnar Heckscher and a preface by Alexander Gerschenkron. Harvard UP 1954, 308 s.

Heckscher, Eli: "Städernas plats i Sveriges samhällshistoria." (The role of towns in Swedish history.) Ekonomisk tidksrift 1938, s 87–110.

Hägerstrand, Torsten: Urbaniseringen. Stadsutveckling och regionala olikheter. (Urbanization. Urban development and regional differences.) Stockholm 1971, 141 s.

Högberg, Staffan: Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet. Stapelvaror i svensk export och import 1738-1808. (Foreign trade and shipping in the 18th century. Staple goods in Swedish export and import 1738–1808.) Stockholm 1969, Diss, 284 s.

Imhof, Arthur: Der agrare Charakter der schwedischen und finnischen Städte im 18. Jahrhundert im vergleich zu Mittel- und Westeuropa. (Veröffentlichungen der Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Forschungs- und Sitzungsberichte 88). Hannover 1974, 36 s.

Johansson, Börje & Strömquist, Ulf: Arbetsområden med industri i svenska tätorter. Utvecklingsförlopp och samhällsplanering. (Industrial districts in Swedish built-up areas. Development and planning.) Byggforskningen R 24:1979. Stockholm 1979, 164 s.

Kumlien, Kjell: "Bergbau, Bürger und Bauer im mittelalterlichen Schweden. Einige Umrisse". Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1965, s 330-346.

Kumlien, Kjell: Sverige och hanseaterna. Studier i svensk politik och utrikeshandel. (Sweden and the Hanseatics. Studies in Swedish policy and foreign trade.) Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar 86. Stockholm 1953, 530 s. Deutsche Zusammenfassung.

Kustbygd i förändring 1650–1950. Familj och hushåll i nordiska fiskesamhällen. (Coastal regions in change 1650–1950. Family and household in Nordic fishing communities.) Red: John Rogers. Reports from the Family History Group, Department of History, Uppsala University; 8. Uppsala 1989, 130 s.

Kuuse, Jan: Inkomstutveckling och förmögenhetsbildning. En undersökning av vissa yrkesgrupper 1924-1959. (Income and property formation. A study of three occupational groups, 1924-1959.) Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet; 23. Göteborg 1970, diss, 172 s. Summary in English.

Lindberg, Folke & Söderlund, Ernst: Hantverkarna, 1–2. (Artisans, vols. 1–2.) Den svenska arbetarklassens historia. Stockholm 1947–1949, 259 + 493 s.

Lundkvist, Sven: Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. (Popular movements in Sweden, 1850-1920.) Studia Historica Upsaliensia; 85. Uppsala 1976, 244 s.

Lundkvist, Sven: "Rörlighet och social struktur i 1610-talets Sverige." (Mobility and social structure in Sweden, 1610-1619.) Historisk tidskrift 1974, s 192-258. Summary in English.

Norborg, Knut: Befolkningens fördelning och flyttningar i Sverige. (The distribution and mobility of Sweden's population.) Andra upplagan. Lund 1980, 141 s.

Norman, Hans: Från Bergslagen till Nordamerika. Studier i migrationsmönster, social rörlighet och demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 1851-1915. (From Bergslagen to North America. Studies in migration patterns, social mobility and demographic structure on the basis of Örebro county, 1851-1915.) Studia Historica Upsaliensia; 62. Uppsala 1974, diss, 372 s. Summary in English.

Nyström, Per: Stadsindustriens arbetare före 1800-talet. (Urban facory workers before the 19th century.) Den svenska arbetarklassens historia. Stockholm 1955 (andra upplagan 1983), 471 s.

Sandin, Bengt: Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600–1850. (The family, the street, the factory or the school. Popular eductaion and childcare in Swedish cities 1600–1850.) Lund 1986, 320 s. Summary in English.

Schück, Adolf: "Die deutsche Einwanderung in das mittelalterliche Schweden." Hansische Geschichtsblätter 1930.

Stadin, Kekke: "Den gömda och glömda arbetskraften. Stadskvinnor i produktionen under 1600- och 1700-talen." (The hidden and forgotten labour force. Urban women in production during the 17th and 18th centuries.) Historisk tidskrift 1980, s 298-319. Summary in English.

Stadin, Kekke: Småstäder, småborgare och stora samhällsförändringar. Borgarnas sociala struktur i Arboga, Enköping och Västervik under perioden efter 1680. (Small towns, small burghers and great social changes. The social structure of the burghers in Arboga, Enköping and Västervik during the period 1680-1720.) Studia Historica Upsaliensia; 105. Uppsala 1979, diss, 180 s. Summary in English.

Stadsborna. Tankar kring stadsstudier. (Urban people. Thoughts about urban studies.) Red: Rune Egnström & Gunilla Lindberg. Bygd och natur årsbok 1980. Stockholm 1981, 103 s.

Söderberg, Johan: "Teorier om klass i stadshistoria." (Theories on class in urban history.) Scandia 1984, s 19–38.

Söderberg, Johan: "A long-term perspective on regional economic development in Sweden, ca 1550–1914." The Scandinavian Economic History Review 1984, s 1–16.

Söderberg, Johan & Lundgren, Nils Gustav: Ekonomisk och geografisk koncentration 1850-1980. (Economic and geographical concentration 1850-1980.) Lund 1982, 76 s.

Söderberg, Tom: Den namnlösa medelklassen. (The anonymous middle class.) Stockholm 1956, 262 s. Summary in English.

Söderberg, Tom: Hantverkarna i brytningstid 1820–1970. (The artisans during the transition period 1820–1870.) Stockholm 1956, 156 s.

Söderberg, Tom: Hantverkarna i genombrottsskedet 1870-1920. (The artisans in the breakthrough period 1870-1920.) Stockholm 1965, 342 s.

Söderberg, Tom: "Sveriges handel under medeltiden och äldre vasatiden." (Swedish commerce during the middle ages and the 16th century.) Nordisk kultur 16. København 1933, s. 148–166.

Tedebrand, Lars Göran: Västernorrland och Nordamerika 1875–1913. Utvandring och återinvandring. (Emigration from Västernorrland county to North America and re-immigration to Västernorrland county, 1875–1913.) Studia Historica Upsaliensia; 42. Uppsala 1972, diss, 341 s. Summary in English.

Urbanization and the epidemiological transition. Red: Marie Clark Nelson & John Rogers. Reports from the Family History Group, Department of History, Uppsala University; 9. Uppsala 1989, 135 s.

Westlund, Hans: Kommunikationer, tillgänglighet, omvandling. En studie av samspelet mellan kommunikationsnät och näringsstruktur i Sveriges mellanstora städer 1850–1970. (Communications, accessibility, transformation. A study of the interplay of communications networks and industrial structure in medium-sized Swedish towns 1850–1970.) Umeå studies in economic history; 16. Umeå 1992, Diss, 230 s. Summary in English.

Åkerman, Sune: "Internal migration, industrialization and urbanization [1895-1930]: a summary of the Västmanland study." The Scandinavian Economic History Review 1975, s 149-158.

Öhman, Jan: Staden och det varjedagliga utbytet. (The city and everyday exchange.) Geografiska regionstudier; 13. Uppsala 1982, diss, 168 s. Summary in English.

upp