Hela landet: litteratur om stads- och kommunhistoria

Källor

Améen, Lennart: "Stadsplaner som källa". (Town plans as historical sources.) Bebyggelsehistorisk tidskrift 7, 1984, s 44-56. Summary in English.

Borgarståndets riksdagsprotokoll före frihetstiden. (Records of the estate of burghers up to the "Age of Liberty".) Red: Nils Ahnlund. Stockholm 1933, XII + 511 s. Covers the period from 1654 to 1714.

Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början, 1-8. (Records of the estate of the burghers from the beginning of the "Age of Liberty", vols. 1-8.) Red: Nils Staf. Stockholm 1945-1982, 564 (vol. 1), 691 (vol. 2), 827 (vol. 3), 596 (vol. 4), 596 s (vol. 5), 846 s (vol. 6), 663 s (vol. 7:1), 321 s (vol. 7:2), 591 s (vol. 8:1), 643 s (vol. 8:2). These volumes cover the period 1719–31, 1734 and 1738-1743.

Historisk statistik för Sverige, 1–3. (Historical statistics of Sweden, vols. 1–3.) Utgiven av Statistiska centralbyrån.

Vol. 1: Befolkning 1720-1967 (Population 1720-1967.) Stockholm 1955, 78 s. Ny omarbetad och utökad upplaga Stockholm 1969, 144 s.

Vol. 2: Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t. o. m. 1955. (Weather, land surveys, agriculture, forestry, fisheries up to 1955.) Stockholm 1959.

Vol. 3: Utrikeshandel 1732-1970. (Foreign trade 1732-1970.) Lund 1972, 346 s.

Lex municipalis regni Sueciae. Corpus codicum sueciorum medii aevi 4. Red: Nils Ahnlund. Hafniæ 1944, XL + 240 s. Facsimile edition with an introduction in Swedish and English.

Lindberg, Folke: "Les sources de l'histoire financière des villes scandinaves au Moyen Age et au XVIème siècle." Collection historiques 7. Bruxelles 1964, s 406-413.

Magnus Erikssons stadslag. I nusvensk tolkning. (King Magnus Eriksson's municipal law. In modern Swedish translation.) Rättshistoriskt bibliotek 7. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning. Red: Åke Holmbäck & Elias Wessén. Stockholm 1966, 293 s.

Nilsson, Lars: Historisk tätortsstatistik. Del 1: Folkmängden i administrativa tätorter 1800–1970. (Urban historical statisctics. Part 1: Number of inhabitants in towns, boroughs and municipal districts, 1800–1970.) Published by Stads- och kommunhistoriska institutet. Stockholm 1992, 156 s.

Norborg, Lars-Arne: Källor till Sveriges historia. (Sources for the history of Sweden.) Lund 1968, 254 s.

Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer, 1-6. (Privileges, statutes and by-laws for Swedish towns, vols. 1-6.), Red: Nils Herlitz (vol. 1), Ernst Nygren (vol. 2), Folke Lindberg (vol. 3), Folke Lindberg & Folke Sleman (vol. 4) Folke Sleman (vol. 5); Carl-Fredrik Corin & Folke Sleman (vol. 6). Skrifter utgivna av Stadshistoriska institutet. Stockholm 1927–1985, 525 + 755 + 1038 + 854 + 637 + 669 s. Cover the period 1251-1632.

"Quellensammlung zur Frühgeschichte der Skandinavischen Stadt (bis 1300)", bearbeitet von Birgitta Fritz. Elenchus fontium historiae urbanae. Leiden 1967, s 505-577.

Rosman, Holger: Kungliga bref och förordningar rörande svenska köpingar. (Royal letters and by-laws concerning Swedish boroughs.) Stockholm 1904.

upp