Hela landet: litteratur om stads- och kommunhistoria

Topografi, stadsplanering och stadsbyggnation

Améen, Lennart: Stadsbebyggelse och domänstruktur. Svensk stadsutveckling i relation till ägoförhållanden och administrativa gränser. (Urban settlements and property structure. Swedish urban development related to the conditions of ownership and administrative boundaries.) Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution; 46. Lund 1964, diss, 250 s. Summary in English.

Améen, Lennnart: Stadens gator och kvarter. Stadsmiljöns geografiska grunddrag. (Streets and blocks. The geographical structure of the urban environment.) Lund 1973 (Andra upplagan, Malmö 1985.), 86 s.

Björk, Cecilia, Kallstenius, Per & Repper, Laila: Så byggdes husen 1880-1980. Arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 100 år. (Building houses, 1880-1980. Architecture, construction and material during 100 years.) Stockholm 1983, 144 s.

Blennow, Anna-Maria: Stadsarkitekternas epok 1870–1950. Fyra porträtt: Peter Boisen, P. L. Håkansson, Fredrik Sundbärg och Frans Ekelund. (The epoch of the town architecht, 1870–1950. Four portraits: Peter Boisen, P. L. Håkansson, Fredrik Sundbärg and Frans Ekelund.) Byggforskningsrådet, rapport R23:1990. Stockholm 1990, diss, 371 s.

Book, Tommy: Stadsplan och järnväg i Norden. (Town planning and railways in Scandinavia.) Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution; 69. Lund 1974, diss, 235 s. Deutsche Zusammenfassung.

"Citybildning och cityarkitektur". (Central business districts and commercial architecture.) Bebyggelsehistorisk tidskrift 6, 1983, 137 s. Theme issue with summaries in English.

Eimer, Gerhard: Die Stadtplanung im schwedischen Ostseereich 1600-1715. Mit Beiträgen zur Geschichte der Idealstadt. Stockholm 1961, diss, 575 s.

Eimer, Gerhard: "Urbana grundtyper i det medeltida Sverige. Formanalytiska undersökningar". (Urban basic types in medieval Sweden. Form-analytical studies.) Nordisk medeltid. Konsthistoriska studier tillägnade Armin Tuulse. Stockholm Studies in the History of Art. Stockholm 1967, s 285-309. Deutsche Zusammenfassung.

Eriksson, Eva: Den moderna stadens födelse: svensk arkitekur 1890–1920. (The birth of the modern town: Swedish architecture, 1890–1920.) Stockholm 1990, 464 s.

Franzén, Mats & Sandstedt, Eva: Grannskap och stadsplanering. Om stat och byggande i efterkrigstidens Sverige. (Neighbourhood and town planning. On the state and the building process in Sweden since the Second World War.) Studia sociologica Upsaliensia; 17. Uppsala 1981, diss, 349 s.

Granberg, Jan: Gården i den förindustriella staden. En studie i stadsbebyggelsens regionala variationer. (The yard in the pre-industrial town: A study of regional variations in town buildings. Stockholm 1984, 144 s. Summary in English.

Hall, Thomas: Planung europäischer Hauptstädte. Zur Entwicklung des Städtebaus im 19. Jahrhundert. Stockholm 1986, 387 s.

Hall, Thomas (ed): Planning and urban growth in the Nordic countries. London 1991, 271 s + maps.

Herlitz, Nils: "Ur den svenska stadsbyggnadslagstiftningens historia." (Features of the history of town building legislation in Sweden.) In: Studier och anteckningar tillägnade justitierådet A. Borgström. Stockholm 1922.

Johansson, Bo & Ödmann, Ella: Kommunal markpolitik i tre norrlandsstäder 1950-1970. (Municipal land policy in three northern Swedish towns, 1950-1970.) Byggforskningen R 24:1974. Stockholm 1974, 102 s. Summary in English.

Josephson, Ragnar: "Svenska stadskartor och stadsplaner intill 1800-talets början." (Swedish town maps and town plans up to the beginning of the 19th century.) Internationella stadsbyggnadsutställningen i Göteborg 1923. Göteborg 1923.

Jutikkala, Eino: "Town planning in Sweden and Finland until the middle of the nineteenth century". Scandinavian Economic History Review 1968, s 19-46.

Kaijser, Arne: Stadens ljus. Etableringen av de första svenska gasverken. (City lights. The establishment of the first Swedish gasworks.) Malmö 1986, diss, 267 s. Summary in English.

Lundberg, Erik: Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, 1100–1400. (Swedish medieval architecture, 1100–1400.) Stockholm 1940, 640 s.

Paulsson, Thomas: Den glömda staden: Svensk stadsplanering under 1900-talets början med särskild hänsyn till Stockholm. Idéhistoria, teori och praktik. (The ignored city. Swedish town planning at the beginning of the 20th century with special regard to Stockholm. History of ideas, theories, practical results.) Stockholm 1959, diss, 182 s. Summary in English.

Paulsson, Thomas: Stadsplanering under 1800- och 1900-talet. (Town planning during the 19th and 20th century.) Stockholm 1970, 74 s.

Rådberg, Johan: Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875–1975. (Doctrine and density in Swedish urban development, 1875–1975.) Stockholm 1988, diss, 445 s.

Sandblad, Nils Gösta: Skånsk stadsplanekonst och stadsarkitektur intill 1658. (Town planning and architecture in Scania up to 1658.) Skånsk medeltid och renässans 2. Redigerad av Vetenskapssociteten i Lund. Lund 1949, 492 s.

Vikström, Eva: Platsen, bruket och samhället: tätortsbildning och arkitektur 1860–1970. (From church settlements and ironworks to modern communities. Urban evolution and architecture 1860–1970.) Statens råd för byggnadsforskning 1991: 8. Stockholm 1991, 205 s.

Åström, Kjell: Svensk stadsplanering. (Swedish town planning.) Stockholm 1967, 159 s.

upp