Alla svenska städer: näringsliv

Källor till näringslivsdata

1805-1855

Uppgifterna om näringslivets sammansättning i enskilda städer är för perioden 1805-1855 hämtade från Tabellverkets Folkmängdstabeller, som förvaras i Statistiska Centralbyråns arkiv på Riksarkivet. Registreringen omfattar enbart manliga yrkesutövare. För kvinnornas del är uppgifterna mer sparsamma och ofullständiga.

1859-1900

År 1859 ersattes Tabellverket av Statistiska Centralbyrån och rapporteringen förändrades. Näringslivets sammansättning kartlades i samband med folkräkningarna som genomfördes vart tionde år med start 1860. Uppgifterna om yrkes- och näringslivet i varje enskild stad kräver dock genomgång av de insända utdragen ur husförhörslängderna. Därför saknar Ortshistoria.se uppgifter om städernas näringsliv under senare delen av 1800-talet. För år 1900 gjorde Centralbyråns personal däremot sammanställningar för varje enskild stad som återfinns i primärmaterial till 1900 års folkräkning.

1910-1960

För tiden 1910-1960 kommer uppgifterna från de tryckta folkräkningsrapporterna, som med varierande detaljrikedom redovisar näringslivets sammansättning i varje enskild stad. Från och med 1950 års folkräkning finns motsvarande information även för tätorterna.

Efter 1971

Genom kommunreformen 1971/1974 upplöstes städerna som administrativa enheter och försvann följaktligen ur den officiella statistiken. Näringslivets lokala sammansättning kan man fortsatt följa genom folk- och bostadsräkningarna. De tryckta publikationerna innehåller fram till 1980 branschfördelade uppgifter för såväl kommuner som enskilda tätorter. Med tiden tunnas dock tätortsrapporteringen ut för att i tryck helt upphöra 1985. Efter 1990 har inga ytterligare folk- och bostadsräkningar genomförts.

De källor som använts till Ortshistoria.se

Ortshistoria.se har för perioden 1910-1960 använt sig av följande volymer av Folkräkningarna:

  • SOS, Folkräkningen 1910, del III
  • SOS, Folkräkningen 1920, del IV
  • SOS, Folkräkningen 1930, del III
  • SOS, Folkräkningen 1940, del III
  • SOS, Folkräkningen 1950, del IV
  • SOS, Folkräkningen 1960, del VI (nattbefolkning).

För tiden från 1975 och framåt är registreringen i Ortshistoria.se baserad på uppgifter som finns att tillgå på Statistiska Centralbyråns webbplats Statistikdatabasen.

Statistiken på webbsidan över antalet sysselsatta per näringsgren avser enbart kommunerna. Uppgifterna i Ortshistoria.se är för perioden 1975-1990 huvudsakligen hämtade från: Statistikdatabasen Sökväg: Befolkning, Tidigare folk- och bostadsräkningar (FoB) 1960-1990, Tabell Förvärvsarb bef 16+ år med arbetsplats i reg (dagbef) (FoB90) efter kommun, kön, ålder, näringsgren SNI69 och arbetsställets sektortillhörighet 1975-1990. För år 1990 tillkommer: Tabell Förvärvsarb bef 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90) efter region, kön, ålder, utbildningsnivå och näringsgren (SNI69) 1990 Tabell Förvärvsarb bef 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90) efter kommun, kön, ålder, utbildningsnivå och näringsgren SNI69 2-siffernivå 1990.

Dessa dataset avser den förvärvsarbetande dagbefolkningen, dvs. alla förvärvsarbetande personer som har sin arbetsplats i kommunen oavsett vilken kommun man är skriven och bosatt i. För år 1990 finns även uppgifter om den förvärvsarbetande nattbefolkningen, dvs. alla yrkesaktiva personer som har sin bostad i kommunen oavsett var arbetsplatsen är belägen. Sökväg: Befolkning, Tidigare folk- och bostadsräkningar (FoB) 1960-1990, Tabell Förvärvsarb bef 16+ år med bostad i reg (nattbef) (FoB90) efter kommun, kön, näringsgren SNI69 1-siffernivå och arbetsställets sektortillhörighet 1990.

Uppdelning i förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning finns i de tryckta folkräkningarna från och med 1960 och framåt, men inte tidigare. Registreringen i Ortshistoria.se för perioden 1910-1960 avser därför genomgående den förvärvsarbetande nattbefolkningen.

Uppgifterna för år 2005 kommer från en annan del av Statistiska Centralbyråns statistikdatabas: Sökväg för dagbefolkning: Arbetsmarknad, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Tabell Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS) efter kommun, näringsgren SNI2002 och kön 2004-2007. Sökväg för nattbefolkning: Arbetsmarknad, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Tabell Förvärvsarbetande 16+ år efter bostadens belägenhet (nattbefolkning) 2004-. Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS) efter kommun, näringsgren SNI2002 och kön 2004-2007.

upp